Vážení přátelé, právě jste otevřeli stránky Klubu Za historickou Polnou. Náš spolek sdružuje zájemce o dějiny a památky našeho města. Polná má bohatou historii, četné architektonické objekty z různých dob a rozmanitého slohu, překrásná přírodní zákoutí… Jak se dále dočtete, úsilím našich členů je pečovat o tyto historické a kulturní hodnoty, šířit informace o minulosti města a jeho obyvatel formou přednášek, publikováním článků a studií a také pomocí internetu, který si získává u lidí stále větší oblibu. Budeme rádi, když vám zde předložené texty a fotografie přinesou radost a poučení. Uvítáme vaše ohlasy, rady, podněty i připomínky. Budeme vděčni za upozornění na každou zajímavost z Polné a o Polné (dobové fotografie, pohlednice, písemné dokumenty, publikace a další zajímavosti…). Za spolupráci předem děkujeme.


Založení a počátky činnosti Klubu Za historickou Polnou

Počátkem ledna 1990 založili v Polné Václav Fišar, Jan Prchal a Jiří Klusáček nový spolek z řad zájemců o polenskou historii a památky. Myšlenku hned v počátku podpořili významní vlastivědní badatelé: spolkový činitel a sběratel pověstí Rudolf Radouš a bývalý ředitel polenského muzea, publicista, numismatik a historik Bohuslav Hladík. Svou činnost klub zahájil 21. ledna 1990. Registrace u MVČR byla provedena dne 19. února 1991. Deset členů si v ten čas vytklo za cíl ochraňovat, zachraňovat a prosazovat rekonstrukce historických a kulturních památek v Polné a okolí. Členové se rovněž rozhodli založit klubový archiv a knihovnu, kam budou shromažďovat a ukládat publikace, písemné doklady a fotografie se vztahem k historii Polné a okolí.

Mezi první výrazné činy klubu náleží vyklizení suti z vnitřku synagogy, a tím její záchrana před chystanou demolicí. Klub vyvolal několik schůzek s vedením města, kde se podařilo prosadit nejnutnější opravy. Následující trvalá spolupráce s Městským úřadem v Polné při obnově synagogy přinesla první výsledky. Bylo obnoveno padající obvodové zdivo v horní části stavby a provedeno provizorní zastřešení. Členové klubu se účastnili jednání s představiteli Židovské náboženské obce o rekonstrukci stavby a jejím využití jako regionální židovské muzeum. Později (od r. 1996) byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce památky.

Připomeňme si stručně ještě další aktivity klubu v letech 1992 až 1996, jak je uvedli Václav Fišar a Jiří Klusáček v prvním čísle sborníku Polensko, vydaném v březnu 1996. Ve spolupráci s původními majiteli domu čp. 47 (s pamětní deskou o pobytu Boženy Němcové) zajistil klub odborný dohled krajského střediska památkové péče a odstranění některých již provedených závad. Klub rovněž stál u vydání prvního svazku polenských pověstí pod názvem Polenské pohádky a pověsti ze sbírky zakladatele polenského muzea Břetislava Rérycha (1872-1936). Do oslav 750. výročí listinného doložení Polné jako sídliště s kostelem a farou se klub zapojil samostatnou výstavou k souběžnému 150. výročí polenské pošty s exponáty ze sbírek Jana Prchala. Součástí výstavy byl i vzpomínkový panel ke 150. výročí pobytu Boženy Němcové v Polné. Pro Ministerstvo kultury klub vypracoval dokumentaci na vyhlášení dalších objektů města za památkově chráněné. U několika z nich bylo již vyhlášení provedeno. Snahou klubu je i omezení průjezdnosti gotické Dolní brány. V roce 1992 si město připomnělo i 550. výročí měšťanského právovárečného pivovaru. Zástupci klubu a MěÚ se zúčastnili schůze právovárečníků ČR v Pelhřimově se snahou o jeho navrácení várečníkům nebo městu klub ve svých snahách vycházel ze skutečnosti, že ve středověku a dále až do velkého požáru Polné roku 1863 si byla města Telč a Polná dosti podobná, o čemž svědčí i několik dochovaných snímků, plánů a rytin pořízených před tímto rokem. I přes poškození uvedeným požárem a některými módními vlivy má Polná dodnes tolik památek, že stojí za to, snažit se o jejich záchranu a o obnovení historického rázu města.

Klub Za historickou PolnouJedním z hlavních bodů činnosti klubu v roce 1994 byla příprava a zdárné zajištění celostátního setkání klubů sdružených v Nezávislé památkové unii u nás v Polné. Tento cíl byl díky dobré spolupráci s MěÚ i polenským muzeem a díky obětavosti členek a členů našeho klubu splněn dobře. Pro představitele zúčastněných klubů na celostátním setkání v Polné jsme vydali sborníček o dvaceti pěti stranách pod názvem Republikové setkání klubů Nezávislé památkové unie v Polné ve dnech 20. a 21. srpna 1994. Obsahem publikace je mimo jiné i vypracovaná trasa k seznámení s nejdůležitějšími památkami města a její časové rozvržení, stručná historie města, vypracované návrhy a dokumentace pro zařazení dalších památek do státního seznamu a výběr z korespondence klubu. Prohlídka byla důležitou součástí setkání. Účastníky, mezi nimiž byli i vynikající architekti a znalci, bylo jak město, tak i samo setkání velmi dobře hodnoceno. V tisku vyšly články o tomto setkání i o bohaté historii Polné. Výsledkem bylo, že polenská synagoga byla zařazena mezi dvanáct vybraných objektů na rok 1995 v rámci celé ČR, kterým byla za účelem oprav udělena finanční podpora v řádu milionů korun. Návrh na zařazení polenské synagogy podala a obhájila Nezávislá památková unie, ve které je náš klub jedním ze zakládajících členů. Z podnětu členů našeho klubu byly na MěÚ pořízeny kopie některých vzácných městských knih a kronik, aby kromě okresního archivu byly tyto pamětnice přístupné pro občany opět přímo v našem městě. Za pomoci Nezávislé památkové unie měl klub na podzim roku 1994 v Praze výstavku ze své činnosti na celostátní výstavě neziskových organizací ČR.

Členové klubu se soustavně navzájem vzdělávají, někteří pravidelně publikují výsledky své badatelské práce. Klub se v období 1993-1995 také podílel při tvorbě územního plánu města. Ve spolupráci s muzeem byla na žádost účastníků zájezdu uskutečněna ve Velkém Meziříčí ještě přednáška a beseda o Polné. Snahou klubu je a bude získávat a poskytovat peněžní příspěvky ve spolupráci s MěÚ i pro soukromé majitele památkově chráněných domů při opravách a aktivitách zachraňujících jejich památkovou hodnotu. Činnost klubu v následujícím období je popsána ve studii „Deset let Klubu za historickou Polnou“ a ve výročních zprávách o činnosti klubu. Do svých řad vítáme další zájemce o historii a památky našeho města.

V současné době (2008) klub registruje 60 členů, spravuje hodnotný archiv historických písemností, pořádá přednášky, publikuje…