Již v průběhu roku 1990 bylo zřejmé, že jedním z hlavních cílů členů Klubu Za historickou Polnou bude postupné vybudování vlastního archivu se vztahem k historii regionu Polenska. Vyplynulo to z publikační činnosti několika členů a potažmo z potřeby mít z praktického hlediska k dispozici vlastní zdroj informací. Svou roli zde sehrála i snaha soustředit do jednoho místa co největší množství informací o našem městě a ušetřit tak hledání a čas vlastivědným badatelům a zájemcům o historii.

Historie města Polné je naštěstí díky několika nadšencům poměrně bohatě zachycena v mnoha publikacích a článcích. Za všechny jmenujme Karla Pražana (1843-1883), Františka Pojmona (1817-1902), Břetislava Rérycha (1872-1936), Karla Tureckého (1889-1948) či Bohuslava Hladíka (1918-2008). Pestrá nabídka kratších studií i větších fundovaně zpracovaných celků vyšla tiskem zásluhou spolkové činnosti, která v Polné vždy byla na vysoké úrovni, dále díky snaze výše uvedených zanícených propagátorů historie svoje poznatky zveřejnit a v neposlední řadě přičiněním vydavatelů a tiskařů z Polné. Dá se říci, že v samotné Polné bylo v průběhu 20. století veřejnosti nabídnuto více tiskovin s velkým množstvím informací z oblasti historie než ve většině jiných měst s přibližně stejným počtem obyvatel.

Členům klubu šlo tedy v prvé řadě o to, sesbírat co nejvíce vydaných tiskovin včetně periodik, jako bylo např. Pohoří z počátku 20. let nebo Polensko z období 1938-1941. To se podařilo v poměrně krátké době díky neúnavnému hledání a sběru členů klubu. Základem knihovny klubu byl dar Jana Prchala, který v roce 1998 do archivu věnoval 120 publikací se vztahem k regionu ze své soukromé sbírky. V současné době je knihovna doplňována také nově vydanými knihami z oblasti historie našeho národa. Výběr je zaměřen na české šlechtické rody, husitství, historii Židů a literaturu encyklopedickou. Tyto knihy jsou pořizovány také díky finanční podpoře člena Miroslava Klapky z Belgie, města a Miluše Skočdopolové.

Kromě knih a brožur členové klubu schraňují nejrůznější doklady se vztahem k historii města Polné. Do archivu jsou ukládány dokumenty a fotografie týkající se významných rodáků a obyvatel Polné, činnosti spolků a organizací, řemesel, obchodů a podniků, oblasti školství, sportu a kultury, dále písemnosti církevní, technické, pozemkové, vojenské, úřední atp. Zakládány jsou i doklady zdánlivě bezvýznamné, jako např. staré spořitelní knížky, pohlednice, vysvědčení, vstupenky, odznaky, dobové plakáty, novinové výstřižky, poštovní obálky a papíry s hlavičkami polenských firem, účty atd. Dokladový listinný materiál je řazen do kartonů podle zaměření (např. Sport, Školství, Významné osobnosti, Obchody a řemesla, Správní orgány, Spolky, sdružení a politické strany, Hilsneriáda, Zdravotnictví, Hospodářství a průmysl, Příroda, Pověsti atd.)

V dubnu roku 1999 členové klubu zaměřili pozornost na doklady se vztahem k hilsneriádě. Díky dobré prezentaci uspořádáním výstavy k 100. výročí Hilsnerova případu klub získal dobré kontakty na několik významných osob. Jejich zásluhou byl archiv hilsneriády podstatně doplněn, mnohdy neznámými a dosud nepublikovanými dokumenty. Za všechny přispěvatele uveďme PhDr. Bohumila Černého, MUDr. Petra Vašíčka z Vídně a Jana Prchala. Tvrzení, že klub v současné době uchovává nejrozsáhlejší archiv hilsneriády, není vůbec přehnané. Archiv je k dispozici badatelům z řad historiků i laické veřejnosti. V jedné z klubových místností je k dispozici kopírovací stroj, kde si návštěvníci z řad badatelů v případě potřeby pořizují kopie. Do 10 kusů kopií formátu A4 klub neúčtuje poplatek. Archiv spravují Jan Prchal (mobil: 731567364) a František Mach (mobil: 774582124).

Dnes již poměrně bohatý archiv využívají nejen členové klubu ke své publikační činnosti, ale i město Polná, různé organizace, studenti, novináři a zájemci o historii naší lokality. S nejzajímavějšími exponáty archivu vás budeme průběžně seznamovat na těchto stránkách.