V lednu Klub zadal Nové tiskárně v Pelhřimově zhotovit 200 ks barevných kopií vzácného plánu města z II. poloviny 18. století, část (60 ks) byla věnována na propagaci a jako dar pro studijní účely školám, muzeu, městu a dalším organizacím a institucím. Dále Klub vydal ČB mapu polenského panství z roku 1770 v nákladu 100 kusů.

Náš člen Walter Kuba připravil do tisku soubor příspěvků do sborníku „60 let ledního hokeje“. Navštívil řadu pamětníků, využil z části i klubového archivu a podařilo se mu věrně zachytit vznik a vývoj jednoho z nejrozšířenějších zimních sportů v Polné.

Od počátku roku byly prováděny soupisy knih, brožur, dokladů a dokumentů v archivu Klubu. Na katalogizaci se podíleli Jaromír Procházka, František Mach a Jan Prchal. Bylo zapsáno 195 publikací a knih se vztahem k historii našeho města a regionu, písemný dokladový materiál k historii města byl rozčleněn do 37 bloků, z nichž byly a jsou vytvářeny další složky. Tematicky stejně či podobně zaměřený materiál je ukládán do ochranných kartonů v nadepsaných spisových složkách. Všem občanům, kteří věnovali do archivu klubu fotografie a písemné dokumenty se vztahem k historii Polné, mnohokrát děkujeme. Dárce chceme ujistit, že doklady jsou dobře uloženy a jsou využívány ke studiu a k publikační činnosti.
V měsíci březnu byla provedena výměna informačních propagačních materiálů na panelech v přízemí budovy pošty. Jeden z panelů byl věnován životu významného rodáka Edvarda Kasala (1876-1965), kněze působícího v charitativních organizacích v USA od roku 1905 do roku 1961. Druhý panel posloužil k vystavení již zmíněných vzácných map, plánu města a mapy panství, na třetí panel byly umístěny fotografie a přehled významných událostí vztahujících se k roku končícím 0 (r. 2000). Panely slouží jako propagace města a jsou častým středem pozornosti místních zájemců o historii i cizích návštěvníků.

Dne 6. března 2000 se 12 členů klubu zúčastnilo přednášky „Stavebně-historický vývoj děkanského chrámu NPM v Polné“ dr. Vlastimila Svěráka z Okresního archivu v Jihlavě. Přednáška, kterou pořádalo muzeum, byla doplněna výstavkou a posluchače velmi zaujala.
Dne 24. března navštívili Polnou v souvislosti s hilsneriádou profesorka Gerlinda Smausová z univerzity v Saarbrückenu a docentka Jiřina Šiklová, socioložka a politoložka. Paní Smausová vydala na téma hilsneriády v Německu studijní práci, kterou věnovala klubu. Návštěvnice prošly město a zajímaly se o zdejší historii a památky, speciálně židovské.
Jan Prchal a František Mach připravili společně s dr. Bohumilem Černým přednášku o Leopoldu Hilsnerovi v krajské knihovně v Hradci Králové. Navštívilo ji 70 zájemců, přednášku natáčel Český rozhlas, moderovala redaktorka a spisovatelka Lenka Jaklová. Byla vysílána Českým rozhlasem o dva měsíce později v bloku trvajícím přes dvě hodiny a věnovaném právě hilsneriádě.

V dubnu klub vydal leteckou pohlednici Polné dle fotografické předlohy Jana Vytlačila. Pohlednice vyšla nákladem 1500 kusů.
Dne 25. dubna přijelo do Polné 45 učitelů z Dubňan a okolí. Po polenských památkách je prováděl Jaromír Procházka.

Dne 5. května proběhla v Polné v režii Základní školy poprvé „Historiáda“ – soutěž žáků základních škol ve znalostech historie. Soutěž byla svým rozsahem celookresní, zúčastnilo se jí několik desítek žáků. Učitelé si prohlédli památky Polné, prováděl Jan Prchal.
V období od 7. do 9. května pobývali František Mach a Jan Prchal spolu s dr. Bohumilem Černým ve Vídni. Zde proběhla pod záštitou české ambasády podobná přednáška o hilsneriádě jako v Hradci Králové, tentokrát v Klubu Čechů a Slováků žijících ve Vídni. Vídeňský klub pořádá koncerty, přednášky a kulturní akce v malém sále Českého kulturního centra a jak nám bylo sděleno, navštěvuje je v průměru 40 osob. To se potvrdilo i v tomto případě, přednášku dr. Bohumila Černého, dr. Petra Vašíčka a Jana Prchala navštívilo 46 zájemců, zajímavá byla závěrečná diskuze.,Akce měla odezvu v klubovém časopise ve Vídni. Účastníci navštívili opravený Hilsnerův hrob, Schönbrunn, historické centrum Vídně a velmi zajímavé bylo setkání s českým varhaníkem Jaroslavem Tůmou. Do Kulturního centra byl věnován propagační materiál Polné, což mělo v létě t.r. zajímavou odezvu. V srpnu přijela totiž do Polné skupina rakouských turistů hovořících česky. Při setkání vyšlo najevo, že přijeli zlákáni barevným prospektem, který objevili v nabídce kulturního centra. V Polné se zdrželi po celý den.

Dne 17. května se zástupci klubu zúčastnili schůzky města s představiteli Federace židovských obcí a ŽNO z Prahy na téma dokončení rekonstrukce synagogy, instalace expozic, provoz židovského muzea a jeho otevření.

Dne 24. května 2000 klub pořádal přednášku dr. Oldřicha Málka z Přibyslavi „Zaniklá středověká vesnice Jeneč u Přibyslavi“. 35 posluchačů obdrželo brožurku, kterou klub při této příležitosti vydal.

Ve Vídni byl obnoven hrob Leopolda Hilsnera. Členové klubu tuto akci fotograficky zdokumentovali.

V červnu vysílalo rádio Svobodná Evropa rozhovor s Janem Prchalem o hilsneriádě, aktuálním stavu rehabilitace Leopolda Hilsnera a o publikacích vydaných u příležitosti 100. výročí události. Pořad trval 20 minut.

Dne 15. června se zástupci klubu zúčastnili další schůzky se zástupci FŽO a ŽNO z Prahy o provozu synagogy.

Předseda klubu František Mach získal díky svým aktivitám kroniku Družiny dětí a mládeže z Polné z let 1954-1969, která byla vyhozena do sběru. Kronika si podrobně všímá dětských divadelních představení, výstavek dětských prací a činnosti Družiny a nachází v ní několik desítek fotografií.

Jan Vytlačil provedl letecké snímkování lokality Jeneč. Série zdařilých fotografií však nepřinesla očekávaný výsledek. Ze snímků nebyly bohužel patrné žádné stopy po dávném osídlení.

František Mach získal z Přibyslavi pozoruhodný projekt železniční trati Polná-Přibyslav-Chotěboř z roku 1913. Stavba trati se tehdy nakonec nekonala, ale dle projektu lze zjistit velmi podrobné a zajímavé údaje. Obsáhlý soubor kopií je se svolením Přibyslavských uložen v archivu klubu; je přehrán na CD pro další využití. Část projektu byla vystavena na panelu v přízemí pošty.

Klub se podílel na realizaci prodeje zpustlého objektu bývalého měšťanského pivovaru.

V srpnu vyšel časopis Český lid s článkem Věry Thořové „Ohlas hilsneriády v lidovém zpěvním repertoáru“. Podobná publikace chystaná klubem a P. Václavem Merunkou byla tedy následně využita.

V červenci a srpnu dr. Arno Pařík připravoval expozice pro židovské muzeum v Polné. Klub se svými dobovými fotografiemi a doklady podílel na doplnění expozic.

Dne 5. září jsme byli pozváni na slavnostní otevření zrekonstruované synagogy v Polné. Tato akce byla za rok 2000 vůbec nejvýznamnější pro klub i pro město. Mnohaleté úsilí klubu o záchranu, opravu a využití synagogy pro Židovské muzeum tak bylo zhodnoceno. Všem, kteří se na tom podíleli, patří dík.

O pouti proběhla po tři dny výstava obrazů učitele Josefa Kosa, pořádaná Kulturní komisí. Členové našeho klubu se podíleli na přípravě a instalaci výstavy a zajišťovali dozor. Výstavu shlédlo 2000 návštěvníků a na dobrovolném vstupném se vybralo 8000,- Kč. Částka byla věnována na vydání propagačního materiálu o Polné.

V září se zástupci klubu zúčastnili slavnostního otevření opravené synagogy v Ledči nad Sázavou. V Ledči máme dobrou spolupráci se spisovatelem a vydavatelem Františkem Plevou. Bylo dohodnuto společně připravit k vydání biografii spisovatele Z. M. Kuděje, který v Ledči několik let žil a měl velmi blízký vztah k Polné, kde také nějaký čas pobýval.

Celá řada fotografických snímků člena klubu Jana Vytlačila byla otištěna v několika číslech časopisu Letectví a kosmonautika; J. Vytlačil pořídil rovněž nové letecké snímkování Polné a fotografie věnoval do archivu klubu.

Z Kanady navázal s klubem kontakt hudebník a skladatel Charles Heller, potomek polenských Židů. Byly mu zaslány veškeré publikace o historii Židů v Polné a kopie fotografií členů Hellerovy rodiny, které má klub uloženy v archivu.

Dne 26. listopadu přijelo do Polné 40 členů Turistického Klubu z Jihlavy. Navštívili muzeum a památky. V židovském muzeu a v historickém jádru města je prováděl člen klubu Jan Prchal.

Klub poskytl svou sbírku polenských pověstí autorce Miladě Kislingerové a koncem roku vyšla knížka „Polenské pověsti a povídačky“, kde jich autorka 11 převyprávěla. O publikaci je z řad čtenářů značný zájem.

Klub se podílel na vydání knih: „Břetislav Rérych, tvůrce polenského muzea“ z pera dr. Zdeňka Jaroše z Jihlavy, „Židovské město v Polné“ Jaroslava Klenovského, „K. L. Klusáček, malíř staropražan“ od Petry Pechové a dotisku sborníku „Hilsneriáda“ k 100. výročí události. Podíleli jsme se na přípravě a vydání 4 čísel sborníku Polensko.

Nejvýznamnější přírůstky do archivu: obsáhlý deník legionáře Karla Bergmana (získal Fr. Mach), Zápisník o schůzích obecní hospodářské rady v Polné z období duben-listopad 1919; spis ministra spravedlnosti Spens-Boodena (85 stran ručně psaného návrhu na omilostnění L. Hilsnera z 11. 6. 1901, zaslaný císaři Františku Josefovi I.) – kopie věnovaná se souhlasem vídeňského archivu dr. Bohumilem Černým; soupis zaměstnanců obuvnické firmy Matouš a Haneška (továrna na výrobu bot) z Polné z let 1896-1920 (věnoval Radek Brukner); seminární práce studentů, čerpajících z našeho archivu; bakalářská práce studenta Nepraše „Rehabilitace L. Hilsnera“. Významný je nález několika set skleněných desek – negativů z 90. let 19. století, nalezených na půdě domu Na Krajzontě. Desky získal p. Ivan Vlach a zapůjčil je klubu. Byl učiněn výběr ryze polenských námětů a v současné době jsou zhotovovány fotografie. Ivanu Vlachovi děkujeme za záchranu vzácných snímků a za důvěru.

Klub odebírá a zakládá tato periodika: Polenský zpravodaj, Polensko, Polenské listy, Informace polenské farnosti, Zpravodaj obce Poděšín, Roš Chodeš (III. ročník), Klub – kulturní měsíčník Čechů a Slováků ve Vídni. Poslední dva jmenované časopisy jsou hrazeny z finančních darů Miroslava Klapky z Belgie, který rovněž uhradil většinu zakoupených knih (jeho výslovným přáním je pořizovat za finanční příspěvky literaturu pro archiv).

Klub zakoupil za 11600,- Kč kopírovací stroj; nyní se budou kopie dokladů vyžádaných zájemci z řad badatelů, ale i pro potřeby našich členů, pořizovat přímo v archivu – v klubovně.

Klub nechal zhotovit mříže u vchodu do klubovny.

Koncem roku 2000 započala příprava nové barevné brožury o Polné výběrem fotografií a sestavením přípravné komise.

Od 21. listopadu probíhala ve Vídni ve spolupráci Českého kulturního centra výstava o životě Leopolda Hilsnera, kam jsme zaslali kopie některých písemností. Výstava, kterou připravil MUDr. Petr Vašíček s dr. Arno Paříkem, byla pro mimořádný zájem dvakrát prodloužena.

Ve druhé polovině roku 2000 bylo zahájeno ukládání fotografií, dobových reklam a dokladů na CD. Prvních 800 snímků bylo rozmnoženo na 5 disků a uloženo u osob schraňujících tyto materiály. Další budou rozmnoženy a rovněž uloženy na jiných dostupných místech pro zachování budoucím generacím. Smyslem našeho intenzivního sběru dokladů se vztahem k historii je nejen jeho záchrana, ošetření, uchování a uložení, ale i rozmnožení, využití v co největší možné míře, a tím i zvýšení jejich dostupnosti.

Klub děkuje sponzorům, kteří přispěli finanční částkou na jeho činnost. V roce 2000 to byli: Město Polná, ing. Miroslav Klapka, Miluše Skočdopolová /nakl. Romance/ a Miroslav Karas.