Klub registroval 76 členů, z toho 39 mimopolenských. V roce 2001 se konalo 11 schůzek, které navštívilo v průměru 15 členů. Na schůzkách jsou členové seznamováni s novinkami z historie regionu, s novými přírůstky do klubového archivu, s publikační činností členů, s nově vydanou literaturou se vztahem k regionu; podnětné jsou diskuze na závěr schůze; na schůzkách byly rovněž vybírány fotografie a doklady pro barevnou brožurku Polné a pro výstavu „Běh času chrámu NPM v Polné“, kterou klub pořádal spolu s Kulturní komisí Rady města.

Zajímavým objevem je mapa Čech z roku 1626, kterou zhotovil anglický topograf John Speed pro potřebu Mansfieldovy armády, která operovala v době třicetileté války ve střední Evropě; anglická mapa má v horní části sedm vyobrazení nejvýznamnějších českých měst – vedle Prahy je zde rovněž Polná, což dokládá, jak velký strategický význam mělo naše město na hranicích Čech a Moravy v té době. Klub mapu nyní vlastní.

Členové Klubu objevili (v literatuře a archivních dokumentech) v tomto roce pět významných dosud neznámých polenských rodáků a obyvatel:

l. Aron Pulzer, narozen v Polné v roce 1813, židovský malíř – portrétista, který působil zejména v Praze; historicky i umělecky cenný je např. portrét Bernarda Bolzana, uložený v Národním muzeu v Praze
2. Antoine Bourgoies, narozen v Polné 1777; od 22 let žil ve Francii, významný rytec a malíř; portrétoval např. rakouského císaře, ruského cara
3. Ruda Nížkovský, vlast. jménem J. Schuht; významný herec, režisér a dramatik, napsal bezpočet dodnes uváděných divadelních her (některé zfilmovány); z důvodu nemoci (astma) žil na sklonku života střídavě v Nížkově a Polné; zemřel v roce 1947
4. Matěj Veselý, nar. v Polné 1826. Děkan v Nepomuku, kde 1879 opravil kostel sv. Jana Nep., zakoupil věžní hodiny a varhany; církevní hodnostář: vyšehradský kanovník, papežský prelát, knížecí arcibiskupský a biskupský notář, 50 let v církevních službách; 1902 koupil v Polné dům čp. 24, 1909 ho prodal Občanské záložně a odešel do ústavu pro přestárlé v Českých Budějovicích, kde roku 1920 zemřel.
5. Alois Vošahlík, 2. 7. 1946 jmenován prezidentem Edvardem Benešem ministrem techniky; 30. 7. utrpěl těžký úraz po střetu autem a 10 dnů nato zemřel.


Klub opět zajišťoval průvodcovskou činnost (tři větší skupiny turistů a několik menších). Archiv klubu využilo v tomto roce 12 badatelů, z toho 4 studenti, kteří využili sbírky klubu pro svoje seminární a diplomové práce. Klub se podílel na vydání čtyř čísel Polenska, které vychází v nákladu 300 kusů a na vydání brožury „Děkanský chrám NPM v Polné“. Redakční radu Polenska tvoří vesměs členové klubu. Pro firmu Varex vyhotovil klub historický přehled stavebního vývoje měšťanského pivovaru v Polné. Velmi významným bylo prohlášení pivovaru za státem chráněnou památku; po několikaletém úsilí klubu (jmenovitě místopředsedy Jiřího Klusáčka) vydalo prohlášení ministerstvo kultury v listopadu t. r. Z knihovny klubu bylo v roce 2001 zapůjčeno 37 brožur a knih ke studijním účelům. Člen klubu Walter Kuba namaloval obraz starého polenského kostela Matky Boží. Klub navázal spolupráci s historikem dr. Sršněm z Historického ústavu v Praze, s výtvarníkem Jiřím Dajčem a dohodl spolupráci s Vlastivědnou a genealogickou společností ve Velkém Meziříčí, kde klub v tomto roce pořádá přednášku z historie Polné. Jako důležitá pro Polnou se ukázala spolupráce s architektem Pavlem Šimečkem, který pro klub vypracoval studii stavebního vývoje polenského hradu na přelomu 16. a 17. století. Bohužel, Polné citelně chybí tzv. zaměření hradu a rovněž archeologický průzkum. Jako velmi zajímavý se jeví průzkum zaniklých cest na Polensku (studii pro klub a sborník Polensko připravuje historik Dušan Cendelín) a povrchový sběr střepů v lokalitě Jeneč u Přibyslavi, jehož první zhodnocení přineslo důkaz o existenci středověké osady spadající pod polenský kostel.

V závěrečné fázi se nachází práce Jana Prchala „Bibliografie Polenska“ – soupis článků, studií a publikací se vztahem k regionu. Obdrželi jsme sponzorské dary, jednak peněžité, jednak ve formě knih. Na CD máme k 5. březnu 2002 uloženo 2430 fotografií se vztahem k Polné. Ze skleněných desek z období 1890-1910, nalezených na půdě domu Na Krajzontě v Polné jsme zhotovili fotografie. V hodnotě cca 1000 korun jsme pořídili letecké snímky Polné. Z dalších významných přírůstků v roce 2001 uvádíme např. kopii Pamětnice Vojtěcha Sedláka z roku 1900 od Ivana Prokopa, doklady o životě botanika Jaromíra Dienera, rodáka z Janovic u Polné, (z muzea v Bruntále), muzikoložky dr. Milady Rutové, rodačky z Polné (od manžela dr. Ruta), doklady a fotografie od Ivo Svatoše z Českého Krumlova, doklady o děkanovi V. V. Čapkovi z Vysokého Mýta, doklady o MUDr. Bedřichu Drožovi ze Žďáru a Hradce Králové, o páteru Antonínu Flesarovi z Dobrušky, fotografie vojenských vozidel z května 1945 od pana Hercíka z Havlíčkova Brodu ad. Do knihovničky bylo zakoupeno či věnováno 16 knih s historickou tematikou, mnohé jsou pořízeny z finančních darů Miroslava Klapky na jeho výslovné přání. Jde vesměs o literaturu se vztahem k Polné. Klub se podílel na vyhotovení textové části Pamětního zápisu, uloženého do makovice v listopadu 2001 a do tubusu věnoval přílohy. Náš člen Stanislav Sobotka napsal publikaci „Janovice s osadou Skrýšov“, na jejímž vzniku se podíleli další členové klubu.