Klub registroval 80 členů, v říjnu se stali členy dva žáci deváté třídy základní školy: Filip Plašil a David Fiala. Klub uspořádal 12 členských schůzek. Na únorové valné hromadě bylo volbou potvrzeno předchozí vedení klubu: předseda – František Mach, místopředseda – Jiří Klusáček, jednatel – Jan Prchal, pokladní – Věra Müllerová, členové výboru – Jaromír Procházka, Bohuslav Hladík a Jaroslava Hajnová.

Schůzky jsou konány každý první čtvrtek v měsíci v klubovně bývalého Varhánkova ústavu. Na schůzkách jsou členové informováni o nových článcích a studiích z historie Polenska, vydaných v tisku, o dění v oblasti historie a ochrany památek v regionu, jsou seznamováni s novými přírůstky do archivu klubu a s aktuálním stavem památek.

V roce 2002 členové provedli výběr fotografií a spolu s kulturní komisí Rady města se podíleli na grafickém zpracování barevné trojskládačky – reklamního bulletinu města Polné. Navrhli a spolu s komisí připravili výstavu obrazů polenského výtvarníka Ivo Beránka, kterou o pouti navštívilo 3000 občanů, a která měla velký ohlas. Členové Klubu publikovali celkem 42 historických článků v různých regionálních a celostátních časopisech, napsali a uspořádali pět samostatných publikací. Klub úzce spolupracoval s historiky dr. Lubomírem Sršněm a dr. Bohumilem Černým při vydání jejich odborných studií a publikací, pozitivní spolupráce vyplynula také z kontaktů se státními institucemi (např. s Národním muzeem v Praze, Národní knihovnou v Praze, Muzeem města Prahy, Prácheňským muzeem v Písku, Muzeem Vysočiny v Jihlavě, Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě, Moravským zemským archivem, okresními archivy na Vysočině a řadou dalších). Členové klubu Jan Prchal, Jiří Klusáček a Jaromír Procházka zajišťovali provádění turistů po památkách v Polné (4 autobusy a 12 menších skupin; např. dne 26. června se Polná stala cílem dvaačtyřiceti účastníků zájezdu Exodus-OROS - učitelů a profesorů z Blanenska a Boskovicka). Jan Prchal byl autorem přednášky Polná v držení šlechtických rodů, přednesené v dubnu v Jupiter Klubu ve Velkém Meziříčí pro členy Vlastivědné a genealogické společnosti a rovněž měl přednášku o historii židovské komunity v Polné pro žáky devátých tříd základní školy v Polné.

Členka Sonja Sázavská obdržela v Přelouči prestižní cenu Arbo-Media Františka Filipovského za celoživotní práci v Dabingu. Člen klubu Bohuslav Hladík dokončuje svou celoživotní práci – knihu Ptactvo Polenska v letech 1941-2000. Jan Prchal byl zařazen do soupisu autorů historických prací v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR v Praze. Jan Krátký sepsal v tomto roce pokračování své knihy Můj klukovský život na Zámku v Polné – v nakladatelství Linda vyšel VI., VII. a VIII. díl. Zdeňka Skočdopolová poskytla do archivu klubu kopie celé řady dokumentů z činnosti pěveckého sboru Čestmír a řadu fotografií.

Účast v masmédiích: Jan Prchal byl spoluatorem scénáře pro pořad ČT 1 „Po Česku – díl Polná“, ve kterém byl současně průvodcem redaktora Václava Žmolíka (vysíláno letos opakovaně na ČT 2); rozhlasová redaktorka Lenka Jaklová připravila hodinový rozhovor s jednatelem klubu Janem Prchalem do pořadu rádia Svobodná Evropa „Justiční omyl“.

Klub věnoval 7000,- korun na zastřešení nově zbudované dřevěné stavby zvané Paraple na Pojmannově turistické stezce kolem rybníka Bor.

Klub poskytl ze svého archivu dokumentaci a publikace z hilsneriády hlavnímu dramaturgovi České televize dr. Václavu Šaškovi, autorovi scénáře dvoudílného hraného televizního filmu pod pracovním názvem „Případ Hilsner“, který by měla natočit Čs. televize.

Člen klubu Jan Prchal objevil v Praze v předchozím roce vzácnou mapu Čech z roku 1626, na níž je vedle dalších šesti významných českých měst včetně Prahy vyobrazena také Polná. Letos byla získána kopie této mapy v počtu 50 kusů a poskytnuta zájemcům, včetně organizací.

Archiv využilo v tomto roce pouze devět badatelů, z toho pět studentů. Klub získal tři diplomové práce týkající se historie našeho města. Spolupráce s kronikářem Jindřichem Coufalem ze Zhoře přinesla pro archiv klubu řadu zajímavých dokladů a informací. Redakční rada sborníku Polensko připravila do tisku jako každý rok čtyři čísla periodika o rozsahu 104 stran. Spolupráce s historikem – architektem Ing. Pavlem Šimečkem přinesla městu druhou zajímavou studii polenského hradu.

Členové klubu se v současnosti podílejí na přípravě publikace Mikroregion Polensko; ta by měla vyjít v březnu roku 2003 v nákladu 4000 kusů v barevném provedení.

Klub je dalším zájemcům o historii Polné otevřen. Členský příspěvek je 50,- Kč za rok, výhody vyplývající ze členství: odběr sborníku Polenska zdarma, možnost zápůjček historických knih z knihovny klubu (v knihovně je 350 svazků), účast na informativních schůzkách, poznatky vyplývající ze spolupráce s polenskými spolky a s městem v oblasti historie, památek a kultury.

V roce 2003 budou členové klubu pokračovat ve své každoroční bohaté činnosti publikační, sběratelské, průvodcovské atp. (K vydání např. připravujeme čtyři čísla Polenska, publikaci o polenských kostelech, publikaci Bibliografie Polenska, v přípravě je kniha dosud nevydaných pověstí.) Chystáme tři přednášky (mimo Polnou) a výtisk dvou pohlednic.

Předsednictvo klubu děkuje všem občanům za dary poskytnuté do našeho archivu (jsou využívány členy a badateli pro publikační činnost a studium historie), Městu Polná za poskytnutou klubovnu a za finanční podporu, která je využívána k nákupu nových publikací a na pokrytí režie klubu. Rovněž děkujeme za podporu ostatním sponzorům – v konečném cíli je vesměs využívána k propagaci našeho města a jeho bohaté historie.