V roce 2003 se členové sešli na 12 klubových schůzkách, pořádaných v klubovně ve Varhánkově ulici, při průměrné návštěvnosti 18 členů. Klub sice sdružuje 80 členů, z toho však více jak polovina žije mimo Polnou. Na schůzkách jsou členové nadále seznamováni s archivními přírůstky, s novými knihami a články se vztahem k Polensku, s novými fotografiemi a videozáznamy, s děním kolem polenských památek, s novými poznatky z historie Polenska, s archeologickými nálezy z regionu, o činnosti spolků a kulturních organizací, o kulturních pořadech, konaných v Polné a okolí atp. Zápisy ze schůzí provádí Jaromír Procházka. Výroční členská schůze se konala 27. března 2003 v zámecké restauraci; na této valné hromadě byl opět zvolen předsedou František Mach, místopředsedou Jiří Klusáček a jednatelem Jan Prchal..

V lednu klub navázal kontakt se členy speleologické společnosti v Kladně, která připravovala k vydání knihu o podzemních chodbách středověkých českých měst. Klub jim zajistil a umožnil následnou prohlídku některých vybraných dvoupodlažních sklepů při jejich návštěvě Polné. Kladenští speleologové provedli pečlivou fotodokumentaci dvou nejzajímavějších sklepů v domech čp. 22 a 29 a ohledání dalších míst termovizí. Bylo konstatováno, že Polná s největší pravděpodobností nemá klasickou síť středověkých podzemních chodeb (jak se dosud tvrdilo), v některých domech jsou pouze dvoupodlažní sklepy sloužící k ukládání hlavně potravin, či kratší chodby vedoucí ke studnám – zdrojům užitkové vody; některé domy v historickém jádru města mohly být přes sklepní prostory propojeny z praktických důvodů, odpovídajících potřebám a zvykům tehdejších obyvatel. Existenci delších chodeb neprokázal ani geologický průzkum jižní části Husova náměstí, prováděný před dlážděním náměstí; průzkum však byl z důvodu zajištění bezpečnosti komunikací bezpochyby nutný. Na základě těchto poznatků klub prozatím upouští od plánovaného podrobného průzkumu podzemí..

Výsledkem spolupráce s ing. Zdenkem Medkem z Brna byly úpravy a II. vydání vzpomínek ředitele Čs. státního filmu Oldřicha Macháčka, který v období let 1948-1978 využíval k letním pobytům na Polensku chatu v Ochozi. Kouzelné Macháčkovy vzpomínky na Polnou, okolí a místní občany jsou čtenářům k dispozici např. v Husově knihovně..

Na žádost Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí přednesl Jan Prchal 1. dubna v Jupiter Clubu přednášku Z historie spolkové činnosti v Polné, kterou navštívilo 28 posluchačů.

Klub vydal dvě barevné pohlednice v nákladu po 500 kusech, čtyřzáběrovou: Polná – místní část Janovice a pětizáběrovou: Polná – místní část Nové Dvory; přípravné fotografie zhotovili František Mach a Jan Prchal. Na vydání dvou maxipohlednic Polné s šestatřiceti záběry z Polné v nakladatelství Linda se klub podílel.

Z fotodokumentace členů klubu: tři dny trvající kácení vzrostlého uschlého smrku na židovském hřbitově pomocí slaňování jeho odříznutých částí horolezeckou skupinou z Jihlavy, trhy v Polné, Sváteční odpoledne na rynku, dláždění náměstí, kácení javoru u zámku, výstavy, kulturní akce, stavební akce, opravy památek, obcí Hrbov, Janovice, Nové Dvory, Měšín, Zhoř a Ždírec. CD s fotosnímky jsou ukládány do archivu klubu a poskytovány dle potřeby Městu Polná, Husově knihovně…

V dubnu a květnu zpracovávali členové klubu brožuru k 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hrbově; do publikace, vydané u příležitosti otevření nové kapličky v Hrbově, byla rovněž zpracována historie obce. Vydány byly dvě pohlednice Hrbova: kapličky a barevná čtyřzáběrová s pohledy na památky v obci.

Klub se spolu se členy Klubu českých turistů v Polné a dalšími dobrovolníky zapojil do akce obnovy Pojmannovy stezky, nastartované původně rodinou Bednářovou. Společně se uskutečnilo sedm pracovních vycházek. Bylo rozšířeno a upraveno cca 500 m lesních cest, zhotoveny základy na altán zv. „Doubravník“, sestup k rybníku Kukle, prořezávky…

František Mach objevil ztracenou železnou bránu, která byla původně umístěna mezi městským a panským špitálem na Sezimově náměstí. Tato unikátní práce železářů z Ranska z I. poloviny 19. století bude po dohodě z Městem Polná opravena kovářem z České Jablonné a znovu vsazena na původní místo.

Klub vyhotovil pro Město seznam významných rodáků a obyvatel z důvodu zhotovení pamětních informačních cedulí, které by měly nahradit a doplnit stávající již zašlé tabulky, umístěné na domy ve 30. letech. Současně byly vyhotoveny krátké texty cedulí.

Střípky z činnosti jednotlivých členů: Marie Rychlá z Nových Dvorů objevila v lese u Nových Dvorů místo, kde ve středověku stával tzv. Vaječný dvůr. Svůj objev publikovala ve sborníku Polensko a zajistila průzkum lokality odborníky – archeology. Jde o zcela mimořádný objev starého osídlení u Polné. O průběhu průzkumu budeme informovat. Marie Rychlá rovněž zajistila zhotovení kopií hodnotné dokumentace o Luteránském mlýnu u Věžnic z období od 18. století, včetně zápisků posledního mlynáře Laštovičky. (Opravu kamenného mostu z 15. století u „Lutriánu“ klub zdokumentoval). Walter Kuba napsal a vydal v nakladatelství Linda publikaci „Na křídlech svobody“, dokumentující neobvyklý způsob emigrace Jaroslava Pavelky s rodinou z Havlíčkova Brodu do Rakouska – malým letadlem. Jindřich Coufal uspořádal v srpnu ve Zhoři výstavku o historii obce s kompletním zpracováním historie jednotlivých domů; připravuje k vydání knihu o dějinách obce, publikuje na stránkách Polenska, je dopisovatelem Jihlavských listů. Bohuslav Hladík, Jaromír Procházka a Jaroslava Hajnová provádějí již řadu let korektury textů připravovaných do tisku. František Mach, Jan Prchal a Jindřich Coufal provedli předběžný povrchový archeologický průzkum trati (lokality) Nížov v prostoru Lipina – Zhoř; povrchový sběr keramických střepů je slibným náznakem existence osady Nížov zaniklé v 15. století. Archeologický sběr bude pokračovat v roce 2004, bude nutné přesněji vymezit místo osídlení a předat nalezené fragmenty nádob odborníkům. Několik členů klubu připravovalo k tisku publikaci Mikroregionu Polensko – „Vítejte u nás“. Do publikace byla z archivu klubu použita dokumentace včetně starších fotografií. Příprava brožury trvala deset měsíců, v tisku byla prezentována některá dosud neznámá a neuveřejněná historická data a údaje o řadě obcí z Polenska. Propagační publikaci redigoval Jan Prchal.

Podíleli jsme se na přípravě a dozoru výstavy „Moderní populární hudba v Polné a okolí“, kterou uspořádal Beat Fan Club o pouti v přízemí radnice. Spolupracovali jsme při vzniku návrhu praporu města Polné; prostřednictvím kulturní komise Rady města jsme s heraldikem konzultovali jeho grafickou podobu.

Místopředseda klubu Jiří Klusáček spolupracoval s předním českým historikem Jiřím Kučou, autorem rozsáhlé několikadílné monografie „Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“; výsledkem je podrobná prezentace Polné v pátém díle, na stranách 369 až 387; text doplňuje 34 obrazových příloh, z nichž některé jsou z archivu klubu.

Jiří Klusáček se zúčastnil jako delegát klubu důležitého setkání „Památkové komory“ Národního památkového ústavu v Národním technickém muzeu v Praze, kde byl schválen nový návrh památkového zákona, který bude projednávat parlament.

Redakční rada sborníku Polensko, který vychází pravidelně od roku 1996 čtyřikrát do roka, je složena ze členů klubu; klub se tedy zásadně podílí na obsahu a úpravě čtvrtletníku. Na stránkách Polenska jsme mj. formou dvou článků našich dopisovatelů pomohli dokreslit okolnosti atentátu na ministra financí Aloise Rašína, který spáchal v roce 1923 Josef Šoupal z Německého Brodu.

Členy klubu byly objeveny další významné osobnosti se vztahem k Polné. Marie Valová upozornila na polenského rodáka Jana Šrámka (hudební skladatel působící v 18. století na zámku v Brtnici jako hlavní písař rodu Colalltů). Jan Prchal přiblížil Ondřeje Volkara, právnického publicistu a dopisovatele několika c.k. úředních časopisů, který v Polné působil v letech 1878-1883 jako okresní komisař a 1883-1884 jako přednosta Okresního hejtmanství; byl vydavatelem prvního polenského periodického časopisu s názvem Úřední list (od ledna do září 1884 vyšlo v Polné 9 čísel); Volkar je uveden v Ottově slovníku naučném.

Klub je neziskovou organizací a jeho činnost je do jisté míry závislá na sponzorech. Někteří sponzoři nám pomáhají doplňovat archiv a knihovnu. Miluše Skočdopolová, majitelka nakladatelství Romance, věnovala do knihovny klubu kompletní dílo polenské rodačky spisovatelky Vlasty Pittnerové a větší počet svazků Pojmonovy publikace „Polná, popis dějepisný, místopisný a statistický“, která byla vhodným dárkem pro řadu badatelů. Miroslav Klapka z Belgie poskytuje finanční dary na pořizování kopií, kancelářských potřeb a nákup literatury. Našim přispěvatelům znovu touto cestou děkujeme.

Dne 4. června jsme absolvovali autobusový zájezd po památkách do jižních Čech, připravený a dobře zorganizovaný Waltrem Kubou a Jaromírem Procházkou; během dne jsme navštívili Sezimovo Ústí, Týn nad Vltavou, lovecký zámek Ohradu a unikátní hřbitov v Albrechticích nad Vltavou. Zájezd zdokumentoval Jaroslav Coufal, kterému touto cestou děkujeme také za poskytování dalších zajímavých videozáznamů z Polné.

V prosinci 2003 jsme aktualizovali naše internetové stránky. Ustavili jsme sekci na zjišťování, objevování a ochranu (zvl. kamenných) součástí historických slohových staveb v Polné.

Činnost klubu byla v roce 2003 oproti předchozím rokům intenzivnější a bohatší. Motivací členů je bezpochyby rovněž dobrá spolupráce s Městem Polná, které nám poskytlo velmi dobré zázemí a vždy nám vychází vstříc. Závěrem děkujeme Radě města za poskytnutí nové větší klubovny v budově bývalého Varhánkova ústavu. Obsáhlý archiv historických dokumentů, knih, fotografií a dalšího materiálu může být nyní soustředěn na jednom místě, což předtím z důvodu nedostatku místa nebylo možné. Rovněž pro schůzky a badatelskou činnost je více místa. O nové prostory jsme se rozhodli podělit s Klubem českých turistů. Badatele upozorňujeme, že v klubovně je k dispozici nová kopírka, kde je možné pořídit si z vybraných archiválií kopie. Pro členy klubu je kopírování bezplatné. Podpory ze strany města si členové klubu velmi považují.

Klub vlastní cca 30 videozáznamů (starých filmů i původních videosnímků) z Polné z období 1937-2003. Z těchto důvodů bylo v září rozhodnuto zakoupit barevnou televizi a videopřehrávač a zpřístupnit videozáznamy členům i širší veřejnosti.

Po celý rok jsme prováděli průvodcovskou činnost po městských památkách a zajímavostech. Občanům USA – p. Jeffu Fraserovi a April Pojmanové, kteří v průběhu roku navštívili Polnou a jejichž předci se z Polné do Ameriky vystěhovali v 19. století, jsme poskytli kopie dokladů rodiny Pešákovy a Pojmanovy z klubového archivu; v případě mladé April Pojmanové to byla mj. kompletně zpracovaná genealogie rodu. Přínosem pro klub bylo provádění 45 starších turistů z Prahy. Zájezd organizovalo Informační centrum Praha, se kterým jsme následně navázali spolupráci. Informační centrum zaslalo klubu podrobně zpracované dějiny českého amatérského divadla, ve II. části je na několika stranách historie ochotnického divadla v Polné. Provádění turistů klub zajišťuje prostřednictvím svých členů Jiřího Klusáčka, Jaromíra Procházky a Jana Prchala.

Archiv byl rozdělen do fondů: Školství, Významní rodáci a obyvatelé, Hilsneriáda (nyní nejrozsáhlejší v ČR), Město Polná, Rukopisy, Sbírka Různé, drobnosti, zlomky… Nejvýznamnějším přírůstkem byla pozůstalost zakládajícího člena klubu Rudolfa Radouše, když jeho dcera Anna věnovala klubu knihy a písemnosti včetně obsáhlé sbírky pověstí. V souboru Rudolfa Radouše se nalézají i nevydané rukopisy: Židé a Polná, Hospodářství a průmysl na Polensku, Škrobárenský průmysl v Polné, Masopust na Polensku ad. Obrazy Rudolfa Radouše, coby trojrozměrné exponáty, jsme po dohodě s Annou Radoušovou věnovali polenskému muzeu. Dvaceti svazky byla v průběhu roku doplněna knihovna, která nyní obsahuje 276 titulů; pořizovány jsou knihy vesměs se zaměřením na historii Polné nebo regionu. V roce 2003 archiv navštívilo 16 badatelů; od nich jsme získali 8 článků a studií, 1 seminární a 2 diplomové práce. Zde znovu zdůrazňujeme, že není naším úmyslem konkurovat státním archivům a organizacím. Snahou našich členů je zachraňovat a soustřeďovat nejen důležité, ale zdánlivě i obyčejné (a dle odborníků mnohdy „bezcenné“) doklady. Mnohokrát se již ukázalo, že např. obyčejná obchodní stvrzenka z 19. století (kterou ve státní instituci vyřadí do skartace) má vypovídací hodnotu – pomůže zdokumentovat jméno obchodníka, jeho činnost, kdy v Polné působil atp. Náš archiv již častokrát pomohl rozluštit nejednu historickou hádanku…

Archiv klubu byl z větší části zdrojem pro praktickou příručku „Bibliografie Polenska“. Jedná se o soupis cca 2700 knih, brožur, článků a studií ze vztahem k Polné a okolí, rozdělený do několika kapitol. Publikace byla vydána v květnu a dodána zejména do archivů, státních, krajských a místních knihoven, kde je využívána studenty a vlastivědnými badateli, jimž umožňuje rychlou a snadnou orientaci při hledání pramenů zpracovávaných témat.

Nepodařilo se nám uskutečnit výjezd za památkami do Přibyslavi, z důvodu nemoci Dr. Oldřicha Málka, který nás měl provádět. Stále otevřená zůstává otázka státem chráněné unikátní památky – části prastaré zemské obchodní stezky zv. Kleštěr (ochrana, dočistění, umístění informační tabule pro turisty).

V současné době klub připravuje do tisku brožuru o historii obce Dobroutov s přihlédnutím k výročí založení hasičského sboru. V průběhu roku 2003 byla z tohoto důvodu provedena fotodokumentace obce; z Moravského zemského archivu bylo po jednání s vedením archivu získáno 215 kopií nejdůležitějších historických listin k historii obce; ty budou uloženy v archivu Obecního úřadu Dobroutov.

Z nejdůležitějších akcí, chystaných v roce 2004 a schválených na výroční schůzi:

1. Zhotovení sezónní výstavky k 100. výročí lokální železniční dráhy Polná-Dobronín.

2. Dokončení obnovy Pojmannovy stezky spolu s Klubem českých turistů, rodinou Bednářovou a dalšími dobrovolníky a její slavnostní otevření pro veřejnost v květnu 2004 k 80. výročí založení Klubu českých turistů v Polné.

3. Spolupráce na vydání vázané knihy Dějiny Polné v datech, 300 stran, 200 obrazových příloh (z větší části dosud neznámých a nepublikovaných snímků).

4. Uspořádání výstavy „Obrázky Čestmíra Vašáka“ v přízemí radnice o pouti spolu s kulturní komisí Rady města.

5. Promítání videozáznamů starých filmových záběrů Polné z let 1937, 1941 a 1943, přístupné širší veřejnosti.

6. Instalace výstavky fotografií Polná dříve a dnes v přízemí radnice nebo v klubovně KZHP při Svátečním odpoledni na rynku (upřesnění bude plakátováno).

7. Zhotovení orientačních směrovek ve městě.

8. Průzkum lokalit Nížov a Vaječný dvůr.

9. Letecké snímkování Polné.

Nadále budeme provádět průvodcovskou činnost, fotodokumentaci důležitých vybraných událostí, sběr dokladů se vztahem k historii Polné a jejich roztřídění a zařazení do archivu, výstavky, přednášky, publikační činnost atp.