Předsedou klubu je František Mach, místopředsedou Jiří Klusáček, jednatelem Jan Prchal, pokladní Věra Müllerová, zapisovatelem Jaromír Procházka.

V roce 2003 se členové sešli na 12 klubových schůzkách, pořádaných v klubovně ve Varhánkově ulici, kterou sdílíme společně s Klubem českých turistů. Průměrná návštěvnost schůzek je 19 členů. Klub sdružuje 82 členů, z toho polovina žije mimo Polnou. Výroční členská schůze se konala 18. března 2004 v salonku Zámecké restaurace.

V měsících březnu a dubnu dokončili někteří členové za vydatné podpory města a společně se členy Klubu českých turistů v Polné, rodinou Bednářovou a dalšími dobrovolníky obnovu Pojmannovy stezky. Byla dokončena úprava a rozšíření lesních cest v délce 700 m, provedeny prořezávky a turistické značení. Za ztížených podmínek byla dokončena stavba a zastřešení „Doubravníku“ v místě, kde tento původně od roku 1913 stával. Na jeho zhotovení klub ještě věnoval 2000,- Kč. Pokrytí plechem provedl člen klubu Radek Brukner. Za přítomnosti zástupců města, novinářů, hostů a 150 účastníků z Polné byla Pojmannova stezka v prostoru u bývalého Borského mlýna 8. května slavnostně otevřena. Trasa dlouhá 4,5 km byla vyznačena žlutým pásovým značením a zanesena do turistických map; při stezce bylo zabudováno šest laviček a tři zastřešené altány. Na slavnostní zahájení jsme graficky připravili a vydali propagační dvojlist Pojmannova stezka v Polné, který obdržel každý z účastníků, a který byl rozesílán jako pozvánka.

Ve spolupráci s místním Mysliveckým sdružením a za pomoci Františka Vacka a několika dobrovolníků náš klub navrhl, zhotovil a instaloval na vycházkové trase kolem Pekla, poblíž odpočinkového „Paraplete“, památníček věnovaný Karlovi Skočdopole za celoživotní práci pro les Březinu.

Na Husově náměstí proběhly 29. května velkolepé oslavy svěcení městského praporu; kulturní program, probíhající souběžně na dvou tribunách v horní a dolní části náměstí, shlédlo přibližně 2000 diváků; součástí programu byla např. zdravice polenských pánů v podání členů ochotnického souboru Jiří Poděbradský, vystoupení heligonkářů z Kladna, vokální skupiny Voxtet z Třeště, country skupiny Fešáci z Ústí nad Labem či loutkové divadlo; v předvečer oslav se v děkanském chrámu uskutečnilo svěcení zrestaurovaných literáckých varhan. Členové KZHP pomohli zajistit průběh kulturního programu na tribuně v dolní části náměstí, zhotovili námět a scénář pro ochotnický soubor Jiří Poděbradský, pro herce pomohli zajistit dobové kostýmy, provedli fotodokumentaci oslav.

Po 14 letech rekonstrukce byl veřejnosti zpřístupněn celý areál polenského hradu s muzejními expozicemi; slavnostní Den otevřených dveří se konal 27. června. Deset členů klubu pomohlo muzeu při této akci zajistit dozor.

U příležitosti 100. výročí vzniku lokální dráhy uspořádal klub sezónní výstavku 100. výročí lokální železniční dráhy Polná-Dobronín. Expozice byla středem pozornosti občanů v přízemí Bakalářského domu od května do listopadu.

Ve dnech 9. až 16. září 2004 probíhala v přízemí radnice výstava Polná v digitální fotografii, pořádaná Kulturní komisí Rady města Polná a Klubem Za historickou Polnou; expozici se 190 fotografiemi Michala Neubauera, Ludmily Vomlelové, Jiřího Rathouského st. a Jana Prchala st. navštívilo cca 1500 zájemců; dobrovolné vstupné (4000,- Kč) bylo věnováno na tisk propagačních materiálů města. Klub se podílel na scénáři, grafickém uspořádání a instalaci výstavy, zajišťoval při výstavě dozor a prodej propagačního materiálu města Polné. Současně klub poskytl fotografie Polné pro propagační výstavku v chodbě Husovy knihovny.

Na den výlovu největší polenské vodní plochy – rybníka Peklo – dne 16. října 2004 klub navrhl uspořádat divadelní vystoupení polenských ochotníků, pro které pak oba spolky společně připravily námět a scénář. Členové klubu připravili k vydání brožuru Rybník Peklo v Polné; 170 výtisků publikace bylo věnováno místní organizaci Moravského rybářského svazu v rámci propagace.

K slavnostnímu zahájení Vánočního času v Polné a výstavy Vánoce 2004 připravil klub dva tématické výstavní panely „Vánoční pohlednice Polné“ a „Vánoční pohlednice s obrázky Josefa Lady“.

Železná brána, původně umístěná mezi městským a panským špitálem na Sezimově náměstí, následně ztracená a pak objevená Františkem Machem u kováře v České Jablonné se opravuje.

Jednatel Jan Prchal připravil podklady o městě Polná (text a fotografie) do publikace Kraj Vysočina a doplňující údaje do publikace Richarda Cily „100 let dráhy Polná – Dobronín“. Samostatně zpracoval publikace „Neobvyklé přírodní události, úkazy, pohromy a katastrofy na Polensku“, „Rybník Peklo v Polné“ a „Bibliografie Polenska“. K vydání publikace dvou členů klubu Milana Šupa a Jana Prchala „Polenské pivovary, hospody a hospůdky“ byly využity dobové fotografie a doklady ze sbírek členů a z archivu klubu.

Redakční rada sborníku Polensko je složena ze členů klubu; klub se tedy zásadně podílí na obsahu a úpravě čtvrtletníku. Na stránkách již XIII. ročníku Polenska jsme publikovali články: Zdeňka Skočdopole Sieberovy varhany v Polné, Dušana Cendelína Dopis z Vysočiny a Poznámky k lokalizaci zaniklé osady Nížov, Jindřicha Coufala Rod Czebranských - rytířů ze Zhoře u Polné, K článku Dušana Cendelína „Poznámky k lokalizaci zaniklé osady Nížov, Tvrz místních vladyků ve Zhoři a Složitá historie zhořského hřbitova, Jana Prchala Dokumenty o velkém polenském ohni r. 1863, Zajímavá polenská výročí v roce 2004 a Kamenný most a mlýn na Lutriánu, Jaroslavy Hajnové „Jak nám zobák narost“, Milana Šupa Panský pivovar, Za oceán, Polenský rodák Ing. Stanislav Šlechta, Kvadrátky na Polensku, Stanislava Sobotky Zrušení roboty na Polensku, Josefa Dohnala „Bahenní“ Věžnice po roce 1945, Filipa Plašila Polenský soudce Eduard Píč a Polenští starostové, Waltra Kuby Dopis z Německa.

Členy klubu byly objeveny další významné osobnosti se vztahem k Polné. Předně je to jeden z největších českých básníků Bedřich Bridel, který žil v 17. století. V Polné působil nějaký čas jako kněz – jezuita, obracející na katolickou víru poslední příslušníky českobratrské církve (luterány); Bridel byl strýcem polenského děkana Václava Vojtěcha Čapka; jeho další působení je nyní předmětem pátrání klubu v archivech. Dále je to Jožka Pejskar, redaktor Melantrichu a po emigraci redaktor radia Svobodná Evropa, autor knihy Útěky za železnou oponou; v Polné žil v období protektorátu, do roku 1945 působil v místním sekretariátu Národního souručenství.

Archiv je průběžně doplňován doklady, fotografiemi a publikacemi sesbíranými členy klubu. Nejvýznamnějším přírůstkem byl osobní archiv historika Dr. Bohumila Černého, který se rozhodl odevzdat do našeho klubu svou celoživotní sbírku – veškerou dokumentaci k případu Leopolda Hilsnera. V současné době klub disponuje pravděpodobně největším archivem hilsneriády v ČR. Dvanácti svazky byla v průběhu roku doplněna knihovna, která nyní obsahuje 288 titulů; pořizovány jsou knihy, videokazety, CD a DVD, vesměs se zaměřením na historii Polné. V roce 2004 archiv navštívilo 11 badatelů; jeden z badatelů odevzdal do archivu svou seminární práci „Divadelní spolek Jiří Poděbradský“. Pro videofilm „100 let dráhy Dobronín – Polná“ klub poskytl informace a archivní doklady BK studiu v Polné. Klub vlastní v archivu cca 30 videozáznamů (starých filmů i původních videosnímků) z Polné z období 1937 – 2004.

Klub se zásadně podílel na vzniku scénáře 21. dílu TV seriálu Jaromíra Štětiny a Dr. Františka Slámy Putování za čerty; jednatel klubu Jan Prchal se účastnil natáčení jako průvodce.

V turistickém období klub zajišťoval průvodcovskou činnost po polenských památkách; Jaromír Procházka, Jiří Klusáček, Walter Kuba a Jan Prchal odbavili 12 početnějších výprav (z toho 7 autobusů – jeden z Německa) a řadu menších skupin turistů a zájemců o památky. Při té příležitosti byl navázán kontakt se zájemci o historii z obce Hustopeče u Brna, se kterými si klub vyměnil propagační materiál.

Klub se podílel na grafické přípravě a vydání propagační barevné trojskládačky a velkoformátové pohlednice.

Za pomoci členů Jana Prchala, Filipa Plašila a Františka Macha byl dokončen velmi náročný projekt: elektronický „Katalog polenských pohlednic“ (téměř 1300 pohlednic z období 1890 až 2004).

Po dohodě s Annou Matějíčkovou získal klub bezplatně ve výkladní skříni obchodu Ovoce a zelenina na domě čp. 24 část výlohy (vitrínu), kde bude polenským občanům prezentovat formou textů a obrázků významné rodáky a obyvatele Polné, historické události a důležitá výročí z dějin města.

Na restaurování vzácného exponátu – židovské tóry – klub schválil věnovat muzeu 8 tisíc korun.

Pokladní zpráva: Klub měl k 31. říjnu 2004 příjmy celkem 14 824,- Kč, výdaje činily 7625,50 Kč. Stav finančních prostředků k 31. 10. 2004 je 33 745,50 Kč. V roce 2005 klub dovybaví klubovnu nábytkem.