V roce 2005 se členové sešli na 12 členských schůzkách a na valné hromadě, na níž bylo potvrzeno stávající předsednictvo klubu. Na schůzkách jsou členové, jako obvykle, seznamováni s novými přírůstky do archivu a knihovny klubu, s novými studiemi a publikacemi z regionu, jsou zde rovněž promítány dokumenty z různých kulturních a společenských akcí, pořízených členy klubu atd.

V květnu klub zorganizoval stavbu nového mostku přes Ochozský potok k židovskému hřbitovu. Město dodalo stavební materiál (trámy a prkna) a ochranný nátěrový lak, klub zakoupil drobný spojovací materiál. Společně se členy KČT, rodinou Bednářovou a dalšími dobrovolníky byl následně rozebrán starý mostek a započato se stavbou nového. Na stavební akci se podílelo 22 dobrovolníků; během jednoho dne byl mostek postaven a opatřen ochranným nátěrem. Při této akci byl v úseku deseti metrů před, pod a za mostkem vybrán a vyčištěn potok.

Zároveň byla zahájena údržba židovského hřbitova. Hrabání listí a spadaných větví pokračovalo ještě na čtyřech brigádách v květnu a červnu. Společně se správcem židovského hřbitova byl hřbitov posečen křovinořezem; shrabaný materiál byl přemístěn na hromadu za mostek, odkud byl městem odvezen na zavážku. Při těchto akcích členové klubu odpracovali 230 hodin.

V průběhu roku jsme udržovali Pojmannovu stezku. Sečením, prořezáváním a místy i úpravami terénu jsme zajistili dostatečnou schůdnost stezky. Na turistické trase při druhém břehu Boru a Kukle (zelené turistické značení) jsme spolu se členy Junáka zřídili na několika vlhkých podmáčených místech provizorní přechody ze starých trámů z rozebraného mostku. Klub se zavázal zhotovit na Pojmannově stezce v roce 2006 dřevěné stojany pro informační tabule; tím umožní žákům ZŠ Polná nainstalovat sem fólii s textem „co zde žije“ (živočichové) a „co zde roste“ (rostliny).

Společně s Kulturní komisí Rady města klub připravil a uspořádal velikonoční výstavu Loutky Václava a Marcely Krčálových. Výstava byla klubem zajištěna po technické stránce (František Mach), členové drželi dozor. Výstava Obrázky pro radost Čestmíra Vašáka se konala o pouti v přízemí radnice; i zde členové klubu zajistili instalaci výstavy a dozorování. Kromě těchto dvou větších krátkodobých výstav, které navštívilo cca 2000 zájemců, uspořádal klub sezónní výstavy v interiéru Bakalářského domu. Od března do září to byla výstava fotografií čtyř polenských fotografů – Jiřího Rathouského, Michala Neubauera, Jana Prchala a Ludmily Vomlelové, koncem září u příležitosti divadelního festivalu Hrabalova ostře sledovaná Polná klub připravil výstavku Bohumil Hrabal a Polná, dokumentující život a dílo slavného spisovatele a nejpřekládanějšího českého prozaika. Na tuto výstavku, která po předvedení v kině měla v zimních měsících pokračování v Bakalářském domě na Husově náměstí, byly použity doklady z archivu klubu. Ludmila Vomlelová poskytla ze své sbírky pro vánoční výstavku pohlednice malířky Kvěchové, další materiál nabídla pro výstavu v hotelu Gustav Mahler.

Členové klubu se podíleli na vydání čtyř čísel vlastivědného a historického sborníku Polensko; dále publikovali 16 článků a studií v různých sbornících, časopisech a novinách. Jan Prchal připravil do tisku studie „Historie židovského domu čp. 520“ a „Polná v 19. století“. Do reprezentativní publikace Kraj Vysočina, vydanou a dotovanou Krajem, klub připravil dvě stránky textu a dodal fotografie Polné a obrazové přílohy. K 60. výročí ukončení II. světové války jsme na stránkách Polenského zpravodaje zveřejnili seznam obětí II. světové války. Několik členů publikovalo samostatně několik studií „Z historického kalendáře“. Na stránkách Jihlavských listů byl otištěn životopis spisovatele Z. M. Kuděje k 50. výročí jeho úmrtí z pera Jana Prchala. V průběhu roku byla ustavena redakční rada k publikaci „Polná ve 20. století“; byl připravována textová část knihy a vybírány obrazové přílohy. Po celý rok byla průběžně doplňována „Bibliografie Polenska“. V nakladatelství Lidové noviny byla vydána knížka „Putování za českými čerty“, na jejíž části o Polné se klub podílel – jmenovitě Jan Prchal a František Sláma. V průběhu roku byla připravována do tisku publikace Jana Prchala a Milana Šupa pod názvem „Dobroutov“ – k 100. výročí hasičského sboru a 650. výročí nejstarší písemné zmínky o obci. Výstřižkovou službu – sběr článků o Polné z novin a časopisů a jejich chronologické uspořádání do fasciklu – zajišťovali a uspořádali Jan Prchal a Jaromír Procházka.

Zakoupeno bylo několik knih se vztahem k Polné a regionu, díky dárcům přibylo několik desítek starých fotografií Polné, doklady a dokumenty se vztahem k historii města. Miloslav Matuška daroval do archivu několik videokazet s námětovými filmy o Polné, Radek Brukner dvě historické publikace, řada členů obohatila archiv fotografiemi a dobovými dokumenty.

Několik členů provádí celoročně fotodokumentaci města, kulturních a společenských akcí, výstavby atp. Fotografie jsou v klubu ukládány většinou v elektronické podobě. Z iniciativy člena Klubu Za historickou Polnou – Jana Prchala – vznikl počátkem roku 2006 nový spolek Fotoklub Polná. Jeho členové se budou mj. zabývat také podobnou činností (tj. fotodokumentací). V této oblasti budou oba kluby úzce spolupracovat. Fotoklub bude ke svým schůzkám využívat klubovnu v bývalém Varhánkově ústavu.

Dne 29. září 2005 uspořádal klub zájezd na jihovýchodní Moravu (Zlín, Uherský Brod.) Náplň zájezdu připravil pečlivě Jaromír Procházka, který byl zároveň průvodcem. Přestože účastníkům zájezdu v některých momentech nepřálo počasí, zájezd byl vysoko hodnocen pro svou pestrost a přínos v poznávání.

Na dvoudenní pobyt přijeli v létě do Polné členové klubu Domino z Prahy (dětská tisková agentura). Expedici Babička (po stopách Boženy Němcové) – zajistili Jan Prchal (kontakt a příprava) a Jiří Klusáček (provádění).

V tomto roce se dařila spolupráce nejen s badateli, ale také s kronikáři z Polenska (Zhoř, Česká Jablonná, Janovice, Nové Dvory). Kronikář Zhoře Jindřich Coufal, člen Klubu Za historickou Polnou, připravil do tisku za spolupráce dalších členů klubu publikaci „Staletá historie zhořské farnosti“ (vydána počátkem r. 2006). Klub poskytl na žádost korespondentů řadu informací včetně kopií dokumentů několika polenským rodákům. Z klubového archivu klubu byly dodány požadované informace a kopie zájemcům nejen z ČR, ale např. z Rakouska, Kanady, Austrálie, Francie, Belgie. Badatelská činnost v archivu probíhala průběžně celoročně. Pomoc při zpracování genealogie byla poskytnuta třem osobám. Do klubu byly odevzdány dvě seminární práce.

Jan Prchal a Jaromír Procházka připravili pro ZŠ v Dobroníně tematickou přednášku „Z historie Polné“, které se zúčastnilo 120 dětí), druhou přednášku „Z historie country hudby“ s polenskou country skupinou Vrak připravil Jan Prchal pro Místní knihovnu v Dobroníně (30 účastníků), v pořadí třetí přednášku s besedou „Zločiny komunismu na Vysočině“ za účasti vězně z 50. let Františka Dočekala z Polné připravil Jan Prchal opět pro ZŠ v Dobroníně (50 účastníků).

Členové klubu se od června zúčastňovali jednání k osamostatnění muzea v Polné, k nimž připravovali podklady. Ze schůzek a kontaktů s představiteli Kraje Vysočina vyplývala vůle k provedení záměru pozvolna a postupně. Provoz muzea je do značné míry závislý na finanční dotaci z kraje. Jednání a přípravy k provedení aktu odtržení od Muzea Vysočiny pokračují.

V tomto roce zajišťovali tuto činnost Jiří Klusáček a Jaromír Procházka. Jiří Klusáček provedl v průběhu roku deset skupin, z toho 25 důchodců ze Ždírce a dvacetičlennou skupinu mladých novinářů z Prahy. Jaromír Procházka navštívil mj. 18. října 2005 s pěti historiky děkanský chrám, Husovu knihovnu a loutkové divadlo.

Jan Prchal prezentoval Polnou v českém rozhlase Region 87.9. S analytikem programu Petrem Hladíkem navštívil Husovu knihovnu, kde společně s Miluší Skočdopolovou dohotovili pořad o historii a významných rodácích města Polná. Průběžně byly poskytovány informace redaktorům různých deníků a časopisů; podklady dodané klubem byly využity při tisku různých kulturních historických a společensko-vědních článků a studií. Klub pravidelně zasílá sborník Polensko státním vědeckým a krajským knihovnám a archivům.

Další aktivity členů klubu. Blanka Šelméciová vystavovala fotografie s polenskými motivy v rámci Horáckého fotoklubu v soutěži „Mapový okruh Vysočina“. Jindřich Coufal zajišťoval zápisy do obecní i farní kroniky obce Zhoř. O této jeho činnosti vyšel článek „Kroniky si obce píší i dnes“ v deníku Vysočina 19. ledna 2005. (Obecní kroniku vede J. Coufal od roku 1960, farní kroniku od roku 1992.) Někteří členové klubu zajišťovali dozor při I. výročí otevření zrekonstruovaného hradu nebo i u výstav, pořádaných jinými spolky (např. Hana Sobotková dozorovala výstavu „Betlémy“.); někteří členové jsou zastoupeni v komisích Rady města Polná: kulturní a regenerační.

Klub děkuje všem sponzorům za podporu, zvláště pak Zastupitelstvu a Radě města, a dárce ubezpečuje, že finanční příspěvky jsou využívány k dobré spolkové prezentaci a v konečném důsledku ve prospěch občanů města Polná.