V průběhu roku 2007 se členové sešli na dvanácti klubových schůzkách v klubovně bývalého Varhánkova ústavu, poskytnuté bezplatně k používání pro tři spolky (KZHP, Klub turistů a Fotoklub) městem Polná. Klub pořídil do knihovničky 11 nových publikací. Od několika dárců získal četné fotografie, doklady a dokumenty se vztahem k Polné. Společně s Fotoklubem klub pořídil kvalitní výkonný počítač s monitorem a klávesnicí.

Členové napsali a v různých tiskovinách vydali jedenadvacet článků a studií z historie i současnosti Polné. Během roku byla vydána čtyři čísla vlastivědného a kulturně-historického sborníku Polensko s různými články a studiemi z Polné a okolí, např.: Staré mapy jako inspirační zdroj vlastivědné činnosti, Zásluhy Richarda Belcrediho při pomoci pohořelým po požáru města Polné r. 1863, TAM TAM – junácký časopis z Polné, Ze vzpomínek na P. Jana Poříckého, Jak se dříve hospodařilo, Počátky telegrafní stanice v Polné r. 1872, Templáři v Polné, Z obecních účtů na jamenském panství, Setkání s profesorem Jaroslavem Pittnerem, T. G. Masaryk o hilsneriádě, Theodora Wilhelma Rosalye Němcová - rodačka z Polné, Profesor Jaroslav Hlouň, Radosti a hříšky, Ignác Hošek: Nářečí Českomoravské, díl prvý - Podřečí polenské, Rozloučení se zemřelým v České Jablonné u Přibyslavi, Odpis roboty a jiných povinností bez náhrady, Z historie polenského biografu, Dopis konsistoře podobojí z roku 1616, Rumerák, Fotografové a Polná, K životu neznámého polenského rodáka Viléma Gallata, Nejstarší obyvatelé Polné, Kamna knížete Viktorina z Minsterberka, Nejstarší vyobrazení Polné, Drobnosti z polenské historie).

Průvodcovství po památkách a historii města zajišťoval v průběhu roku zejména předseda klubu Jiří Klusáček. Z početnějších skupin, které prováděl, lze uvést: Dne 15. května to bylo 20 turistů z Prachatic, 27. září skupina z Prahy, 21. října čtyřicetičlenný zájezd Státní akademické knihovny z Českých Budějovic, dne 24. listopadu skupinu středoškolských profesorů… Všichni byli polenskými památkami a historií města nadšeni. Menší skupiny turistů i jednotlivce prováděli po památkách také Jan Prchal a Jaromír Procházka. V červnu prováděl Jan Prchal s tlumočníkem po židovských památkách v Polné vzácnou návštěvu z židovské obce Kona Beth Shalom na Havajských ostrovech. Paní Ruth Aderová přijela do Polné poznat město a historii židovské komunity (jak již bylo uvedeno, židovská obec na Havaji má ve vlastnictví tóru z polenské synagogy); při té příležitosti bývalá profesorka z americké univerzity v Californii Ruth Aderová poobědvala se starostou města a zapsala se do Pamětní knihy města Polná.

Jiří Klusáček spolupracoval s redaktory radia Region Vysočina (12. března) a stanice Praha (23. října) při vysílání o našem městě. Dne 23. října provedl besedu o historii Polné v Domově důchodců ve Ždírci.

Filip Plašil je autorem hodnotné publikace „Z historie děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné“, vydané na jaře v nakladatelství Linda. Tato studie získala posléze I. cenu v soutěži Ministerstva školství ČR o nejlepší studii z řad studentů středních škol v rámci ČR. Badatelské úsilí Filipa Plašila, jeho zodpovědný přístup při výběru pramenů a způsob zpracování publikace se tak staly příkladem pro řadu dalších regionálních vlastivědných badatelů a publicistů.

Jan Prchal prezentoval město třikrát v radiu Region a Vysočina, uskutečnil tři přednášky, z toho jednu na celostátním setkání historiků na zámku v Třebíči, poskytl poradenskou a konzultační službu při dvou seminárních a třech diplomových pracích, pro obec Brzkov uspořádal a vydal brožuru z historie obce a hasičského sboru ke 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů; spolupracoval s vybranými deníky (Jihlavský deník, MF Dnes) při výběru tematického materiálu k zařazení do tisku. Koncem roku připravil společně s Jaromírem Procházkou a Františkem Machem do tisku v nakladatelství Linda Polná zajímavou studii autora Libora Tomana z Hradce Králové: „TGM a Hilsneriáda“; tato syntetická monografie přináší zcela nové informace z tohoto dosud neobjasněného případu – justičního omylu, zabývá se zejména tématem o angažmá T. G. Masaryka v Hilsneriádě a jeho návštěvy v Polné. V rámci spolupráce města s Klubem Za historickou Polnou a Fotoklubem uspořádal text a graficky připravil do tisku propagační materiál města Polná (různě zaměřené trojskládačky a brožuru „Polná – historické město roku 2006“).

Člen klubu Ing. Milan Šup se 18. listopadu zúčastnil soutěže České televize O korunu Karla IV.

Členové klubu se podíleli na výběru, přípravě, instalaci a dozoru třech sezónních výstav v Galerii Na hradě (Obrazy, grafika a keramika manželů Dušana a Nadi Cendelínových, Obrazy polenského rodáka Jiřího Dajče, Fotografie členů Fotoklubu Polná), poskytovali pomoc při uspořádávání depozitáře a sbírkových fondů Městského muzea Polná. Zde je na místě vyzdvihnout zejména činnost Františka Macha.

Miloslav Matuška zdokumentoval videokamerou většinu nejdůležitějších kulturních a společenských akcí v Polné. Videozáznamy již pravidelně poskytuje do archivu klubu. V zimních měsících jsou záznamy dle časových možností členům promítány.

U příležitosti výročí otevření muzea jsme v prostorách hradu a zámku vypomohli s dozorem jednotlivých stálých expozic.

V září uspořádal klub obsazený zájezd na Šumavu, který měl díky zodpovědné přípravě trasy a výběru navštívených památek a zajímavostí Jaromírem Procházkou velmi dobrý ohlas.