Klub Za historickou Polnou v roce 2008

V roce 2008 se členové sešli na 12 členských schůzkách a na výroční schůzi, na níž bylo potvrzeno stávající předsednictvo klubu. Na schůzkách jsou členové, jako obvykle, seznamováni s novými přírůstky do archivu a knihovny klubu, s novými studiemi a publikacemi z regionu, jsou zde rovněž promítány dokumenty z různých kulturních a společenských akcí, pořízených členy klubu atd.

Výroční členská schůze klubu se konala 20. března v salonu Zámecké restaurace. Během konání schůze byl zvolen nový výbor klubu, který v současné době tvoří předseda klubu Jiří Klusáček, místopředseda Jaromír Procházka, jednatel Jan Prchal, tajemník František Mach a pokladní Leopold Brablec. Revizní komisi tvoří MVDr. Ivan Prokop a Filip Plašil.

Archiv a klubovnu kromě členů klubu jako každoročně využili i cizí badatelé, především z řad studentů. Členové klubu poskytli badatelům potřebné konzultace.

Fotodokumentace Několik členů klubu (František Mach, Jan Prchal, Dr. Ivan Prokop a Ludmila Vomlelová) působí zároveň i ve Fotoklubu Polná a vesměs celoročně fotograficky dokumentuje dění na Polensku. Význačné společenské události zachycuje tradičně videokamerou člen klubu Miloslav Matuška.

Židovský hřbitov. V jarních měsících provedli členové klubu úklid židovského hřbitova – odstranění spadaných větví, kácení přebujelých keřů a ořez poškozených a pádem hrozících větví několika stromů a sečení trávy.

Činnost členů

U příležitosti svých 90. narozenin byl na Městském úřadě v kanceláři starosty Jindřicha Skočdopole oceněn za svou celoživotní činnost člen klubu Bohuslav Hladík, význačný ornitolog a numismatik, emeritní ředitel muzea v Polné a regionální historik.

Zdeněk Jaroš. Připravil k vydání DVD „Poděšín“. Celoročně zajišťuje vydávání periodika Poděšínský zpravodaj a podílí se na tvorbě a doplňování webových stránek tamější obce.

Ivana Jarošová věnovala 7 hodin svého volného času při dozoru expozic v Městském muzeu o pouti.

Aleš Klusáček zaslal do Jihlavských listů příspěvek ohledně parkování o polenské pouti. Zúčastnil se úspěšně televizní soutěže AZ kvíz v Brně.

Jiří Klusáček vedl 23. ledna 2008 besedu o polenských památkách v Domově důchodců ve Ždírci, 29. února přednesl v rozhlasové stanici Praha příspěvek o záchraně měšťanského pivovaru. V průběhu roku prováděl po památkách sedm početných výprav – učitelů z Bystřice nad Pernštejnem, z Muzejního a vlastivědného spolku z Brna, členům Červeného kříže z Brna, zájezd turistů, pořádaný Okresním soudem v Havlíčkově Brodě ad. Předseda Jiří Klusáček je členem regenerační komise Rady města Polná.

František Mach po celý rok úzce spolupracoval s Městským muzeem Polná; významně se podílel na tvorbě muzejní expozice Legie na Polensku.

Filip Plašil působil v měsících červenec a srpen jako sezonní průvodce v Městském muzeu Polná. Po celý rok byl členem redakční rady Polenska, pravidelně prováděl korektury textů, na stránkách sborníku publikoval studii Jamenské panství a koaliční války (č. 3/2008). V srpnu 2008 se podílel na natáčení rozhlasového pořadu o B. Hrabalovi Zastavte stoličku, v říjnu asistoval při natáčení dokumentu o Leopoldu Hilsnerovi, který natáčela v Polné rakouská televize ORF. K jedné bakalářské práci poskytl materiál a konzultace.

Jan Prchal zajistil pro mateřské školy a žáky 1. a 2. tříd ZŠ v červnu vystoupení nejmladší kouzelnice ČR; pětiletá Terezka Myslivcová vystupovala se svým dědou – kouzelníkem Janem Myslivcem v hodinu a půl trvajícím programu v kině. Jan Prchal prováděl 13. března po městských památkách hudebního skladatele Charlese Hellera a jeho dceru, kteří přijeli z kanadského Toronta. V srpnu a říjnu se podílel na tvorbě rozhlasového pořadu Zastavte stoličku a televizního dokumentu ORF, týkajícího se případu Leopolda Hilsnera. Již tradičně celoročně provádí fotodokumentaci dění ve městě a okolních obcích a jako redaktor zajišťuje vydávání sborníku Polensko.

Jaromír Procházka zajistil na dubnovou schůzku klubu přednášku lesmistra Ing. Jana Kratochvíla „Lesy na Polensku“. Organizoval autobusový poznávací zájezd klubu „Chřiby“, který se uskutečnil 19. září 2008.

MVDr. Ivan Prokop získal a zajistil pro Městské muzeum Polná velkolepou výstavu Ivana Dudáčka Ptáci ve fotografii, která v Polné vzbudila zasloužený ohlas. Při této výstavě pronesl úvodní zahajovací proslov. Do Polenska č. 3/2008 připravil článek Světově proslulý malíř Josef Šíma maloval v Polné. Do sborníku č. 4/2008 získal také příspěvek od doc. RNDr. Karla Hudce Za ornitologem Bohuslavem Hladíkem. Do městského muzea věnoval některé písemnosti a trojrozměrné předměty ze staré lékárny z domu čp. 29, do archivu klubu získal kopie dokumentů o rodu polenských sochařů Morávků, k neskenování poskytl řadu zajímavých fotografií z archivu svého otce a ze své sbírky Polnensií.

Hana Sobotková vypomáhala při dozoru výstav v městském muzeu o polenské pouti, krom toho měla dohled při výstavě betlémů Václava Potočky v přízemí radnice, kde působila každý den dopoledne; je činná také v Klubu důchodců, kde se podílí na přípravě zájezdů a vede kroniku.

Ludmila Vomlelová prováděla v roce 2008 pět turistických výprav, zasvěcený výklad podala zejména při návštěvě nejvýznamnější památky Polné – děkanského chrámu. Po celý rok, jako ostatně četné roky předtím, prováděla permanentně fotodokumentaci různých kulturních a společenských událostí ve městě.

Publikační činnost

Do čtyř čísel sborníku Polensko v roce 2008 přispělo 13 autorů, rozsah ročníku představoval 96 stran. Svoje příspěvky k otištění poskytli Jindřich Coufal, doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., Jiří Jakeš, Jiří Klusáček, Mgr. Jindřich Korner, Josef Laška, Mgr. David Novotný, Filip Plašil, Jan Prchal, MVDr. Ivan Prokop, Stanislav Sobotka a Ing. Milan Šup.

Dne 30. září 2008 odešel z našich řad regionální historik, bývalý ředitel polenského muzea, ornitolog a publicista Bohuslav Hladík. Budiž čest jeho památce.

Klub děkuje všem sponzorům za podporu, zvláště pak Zastupitelstvu a Radě města, a dárce ubezpečuje, že finanční příspěvky jsou využívány k dobré spolkové prezentaci a v konečném důsledku ve prospěch občanů města Polná.