Výroční zpráva Klubu Za historickou Polnou za rok 2009

Členové klubu se v roce 2009 sešli na dvanácti členských schůzích a jedné výroční, tzv. valné hromadě, konané v březnu 2010 v salonu Zámecké restaurace. Právě v letošním roce, 2010, si členové připomněli dvacáté výročí založení klubu v březnu roku 1990 Václavem Fišarem, Jiřím Klusáčkem a Janem Prchalem.

Významným počinem bylo zřízení webových stránek klubu koncem roku 2008 a jejich zpřístupnění veřejnosti 1. února 2009. Na vzniku stránek se podíleli František Mach, Filip Plašil a Jan Prchal. V průběhu roku 2009 byly stránky doplňovány fotografiemi ve čtrnácti souborech Fotogalerie, kde je v současnosti umístěno 1970 fotografií a naskenovaných dokladů se vztahem k historii města. Stránky od jejich otevření do dnešního dne (březen 2010) navštívilo 10100 zájemců, tj. 25 návštěvníků denně (po uveřejnění několika fotografií s válečnou tematikou ze sbírky KZHP na zahraničních internetových fórech se návštěvnost dočasně zvedla až na 900 návštěvníků stránek za jeden den). Na webu je dále umístěno 26 historických článků a studií z dějin města, zprávy o činnosti klubu, vydávaném sborníku Polensko, samostatná rubrika Židé a Polná, mapující historii komunity, dále rubrika Aktuality a zajímavosti, informace o vydaných publikacích na téma Polná a Polensko, připojeny jsou odkazy na jiné webové stránky, zabývající se historií města, jako např. Města Polná, Klubu českých turistů, Mikroregionu Polensko, Pojmannovy stezky v Polné či stránky obce Poděšín u Polné. V následujícím roce se uvažuje o připojení tzv. návštěvní knihy, kam by mohli návštěvníci stránek psát svoje postřehy, a také zveřejnění stanov klubu.

Plody přinesla spolupráce klubu s webem www.geocaching.com, kam dodal klub text a řadu fotografií o polenském hradu, hilsneriádě i z historie města Polné; na těchto velmi navštěvovaných stránkách je umístěna i propagace městského muzea.

Řadu let, a stejně tak i v roce 2009, byla a je prospěšná spolupráce klubu s historiky, badateli, studenty a novináři. Tato činnost se významně podílí na propagaci, popularizaci a šíření dobrého jména našeho města. Mnozí badatelé a studenti uvítali i kontakt na některé členy klubu; v roce 2009 se na klub obrátilo s žádostí o poskytnutí archivní materiálů šest studentů, tři novináři, pět historiků a pět odborných institucí. Tři studenti, kteří čerpali v našem archivu, ukončili v r. 2009 své seminární a diplomové práce; tyto nám v kopiích předali do našeho archivu. Velmi zajímavé a přínosné jsou zejména magisterská diplomová práce Kristýny Kuboňové Náboženské aspekty Hilsnerovy aféry a diplomová práce Marty Smolíkové Próza Z. M. Kuděje s americkou temátikou.

Klub přispěl k realizaci výstavy Vražedná realita – zločin a trest v českém výtvarném umění 1800−1914, pořádané Západočeskou galerií v Plzni ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Expozice byla otevřena 18. února 2010 v prostorách Západočeské galerie v Plzni. Vedle Galerie Středočeského kraje, Muzea českého ráje v Turnově, Muzea hlavního města Prahy, Muzea města Brna, Muzea policie ČR, Památníku národního písemnictví v Praze, Knihovny Národního muzea a Národní galerie v Praze poskytl fotografie a kresby z archivu také Klub Za historickou Polnou; jednalo se o snímky a dokumenty z časů Hilsneriády.

Za zmínku stojí i web www.pivovary.info, kde je Polná prezentována článkem Měšťanský pivovar v Polné po rekonstrukci a kde je přílohou i obsáhlá fotogalerie Měšťanského pivovaru v Polné včetně dobových snímků, historických dokumentů a plánů pivovaru, mnohé z Klubu Za historickou Polnou.

Velmi pozitivně hodnotí klub činnost pracovníků Městského muzea v Polné. Od osamostatnění v roce 2007 je činnost muzea rozmanitější, plodnější, má profesionální úroveň a příkladně reprezentuje město Polná; o tom svědčí i mnohem vyšší návštěvnost a zvyšující se zájem veřejnosti. Někteří členové klubu s muzeem trvale nebo dle časových možností příležitostně spolupracují (Jiří Jakeš, František Mach, Filip Plašil, Jan Prchal, MVDr. Ivan Prokop, Ludmila Vomlelová ad.). Klub poskytl muzeu finanční příspěvek na zakoupení vysoušecího přístroje. Mnozí členové úzce spolupracují na přípravě výstav, publikační činnosti; řada členů klubu darovala do muzea četné sbírkové předměty. Pomoc klub poskytuje i při dozorování expozic především při dnu otevřených dveří a o polenské pouti, provádění návštěvníků atp.

Ve dnech 29. a 30. srpna 2009 navštívil Polnou historik Institutu pro židovské dějiny Rakouska a Všeobecného odškodňovacího fondu Mag. Wolfgang Gasser z Vídně se skupinou asi 20 studentů vídeňské univerzity. Mag. Gasser se dlouhodobě odborně zabýval osobou polenského rodáka Benjamina Kewalla, literáta a účastníka vídeňské revoluce v roce 1848. Spolu se studenty historie se vydal po Kewallových stopách – skupina prohlédla polenské památky a s pomocí členů Klubu Za historickou Polnou byla provedena polenskou synagogou a navštívila hrob Benjamina Kewalla na zdejším židovském hřbitově.

Činnost členů klubu

Jindřich Coufal se dlouhodobě zabývá historií severovýchodní části Mikroregionu Polensko, speciálně obcemi Zhoř, Nadějov, Stáj, Arnolec, Jamné, Rytířsko a Rybné. Četné články publikoval na stránkách Polenska, v nakladatelství Linda vydal devět samostatných publikací, pořádá výstavy a besedy. Jako úspěšný kronikář a regionální historik je nejméně pětkrát za rok navštěvován novináři a rozhlasovými reportéry; tři rozhlasové relace byly s ním odvysílány v průběhu roku 2009.

Zdeněk Jaroš publikuje pravidelně na stránkách Zpravodaje obce Poděšín, jehož je redaktorem; podílí se i na kulturní spolupráci s některými soubory z Polné, např. s country skupinou Logo. Do archivu klubu dodal v minulosti mnohé kopie důležitých dokumentů z historie Polné; za připomenutí stojí poznámky Antonína Tomíčka z počátku 20. století pod názvem Panství polenské a přibyslavské roku 1636.

Jiří Klusáček zajišťoval v průběhu roku průvodcovství po památkách a historii města. Stal také účastníkem veřejné besedy o památkách v rozhlase Praha l. Dochází na schůzky regenerační komise Rady města.

František Mach se podílel na přípravě nových propagačních tiskovin města; pracuje v kulturní komisi Rady města Polná, kde zastává funkci předsedy. Úzce spolupracuje s Městským muzeem v Polné. Již pravidelně připravuje grafické návrhy obálek brožur, tiskovin a sborníku Polensko. Je činný v Rybářském spolku a ve Fotoklubu Polná. Jeho zdařilé fotografie městských památek vhodně doplňují propagační materiály města.

Filip Plašil se věnoval přípravě publikace o historii kostela sv. Kříže a farnosti v Jamném a průběžně spolupracoval na vydávání sborníku Polensko jako korektor i jako autor několika článků. Pravidelně navštěvuje Moravský zemský archiv v Brně a spolupracuje s Městským muzeem v Polné. Závěrem roku se společně s Františkem Machem podílel na přípravě polenských propagačních tiskovin.

Jan Prchal spolupracoval letošního roku s ročenkou Rodopisná revue v Praze (v XI. ročníku uveřejněn článek „O Stanislavu Teskovi /1887-1968/“). Ročenka má celostátní charakter. V Polné prováděl historika Filipa Vránu z Brna, který se zabývá především historií pivovarnictví. Výsledkem následně byl internetový příspěvek o polenském pivovaru na serveru pivovary.info, již výše zmíněný. Dlouhodobě je činným též na poli fotografickém.

Jaromír Procházka vykazuje obětavou činnost v místním Klubu důchodců, kde tematicky připravuje a organizuje zájezdy; podílel se na vydání brožury o činnosti klubu důchodců od jejího vzniku. V roce 2009 oslavil 75. narozeniny; na oslavu přijel zahrát jím založený folkový soubor Olšava, s nímž absolvoval v 50. a 60. letech několik turné po Evropě. Oslavu pětasedmdesátin přijela natáčet ČT Brno, která pak odvysílala na obrazovkách kulturní dokument.

MVDr. Ivan Prokop provedl na podnět odboru památkové péče Magistrátu Jihlavy fotodokumentaci hraničních obelisků, vytvořených polenským sochařem Viktorem Václavem Morávkem v polovině 18. století a umístěných v okolí Jihlavy. Účastnil se koncem roku 2009 příprav výstavy Regiontour 2010 v Brně, 13. ledna t. r. spolupracoval na instalaci stánku Města Polná a ve dnech 14. a 15. ledna i jeho provozu. Do vydané publikace o jihlavském malíři Metelkovi „Dívám se, dívám…“ poskytl dva Metelkovy obrazy.

Stanislav Sobotka je členem redakce Polenska. Navštěvuje Moravský zemský archiv v Brně, kde pořizuje poznámky a kopie dokladů se vztahem k historii regionu. Za období posledních deseti let tak přispěl cennými údaji a dokumenty do dějin Polné a Polenska. Svoje poznatky po zpracování a doplnění publikuje na stránkách sborníku Polensko a vydáváním samostatných publikací.

Hana Sobotková. Pravidelně dozoruje různé výstavy, připravované polenskými spolky. Podílí se na bohaté činnosti Klubu seniorů, kde byla zvolena předsedkyní, a tím převzala všechny úkoly spojení s činností klubu a psaní kroniky. Je personální vedoucí autobusových zájezdů. Pro Klub seniorů připravila do programu tři přednášky: Jana Prchala Hamburk – největší říční přístav světa, Jiřího Tesaře Včelařství na Polensku a paní Tvrdíkové Kosmetika v současnosti. V době nepřítomnosti místopředsedy Klubu Za historickou Polnou provádí zápisy ze schůzí.

Ludmila Vomlelová prováděla celoročně fotodokumentaci stavebních, kulturních a společenských akcí ve městě. Dne 10. října se s oldskauty podílela na přípravě a organizování vlastivědné turistické vycházky „Žižkovo kolečko“ z Přibyslavi do Žižkova Pole, jíž se zúčastnila.

Jan Prchal a Filip Plašil spolupracovali s Ing. Petrem Denkem, vedoucím sekretariátu starosty, na tvorbě informačních panelů v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Panely by se měly stát součástí prohlídkového okruhu, který je plánován v rámci projektu Zpřístupnění národní kulturní památky.

Jaromír Procházka a Jan Prchal provádějí celoročně tzv. výstřižkovou službu, tj. sběr novinových a časopiseckých článků s námětem Polná a Polensko, které jsou poté chronologicky ukládány do šanonů.

Čtyři členové klubu, kteří jsou zároveň členy Fotoklubu, se zúčastnili se svými snímky výstavy Fotoklubu Polná v září a říjnu v prostorách Rérychovy galerie Městského muzea v Polné. Byli to Dr. Ivan Prokop, František Mach, Jan Prchal a Ludmila Vomlelová.

Nové členky klubu Marta Gregorová a Věra Kruntorádová provedly spolu s Hanou Sobotkovou koncem října generální úklid klubovny.

Jistě i další členové klubu vykazovali pro město různorodou prospěšnou činnost. Za to jim patří dík. Novými platnými členy se stali: Miroslav Fiala, P. Mgr. Ladislav Novák, Blanka Bramborová a Adam Dočekal.

Sborník Polensko

Osmnáctý ročník sborníku přinesl na 100 stranách 21 článků a studií z pera třinácti autorů; výsledky studijní a badatelské činnosti v roce 2009 v Polensku otiskli: Jindřich Coufal, Jaroslav Havlíček, Josef Laška, Václav Nápravník, Mgr. David Novotný, Filip Plašil, MVDr. Ivan Prokop, Milan Prokop, Stanislav Sobotka, Vlasta Stádníková, Ing. Milan Šup, Jarmila Valová a Ing. Karel Voplakal.

V roce 2009 odešel z našich řad Jan Krátký, dlouhodobý dopisovatel našeho sborníku, autor vzpomínek Můj klukovský život na zámku v Polné. Čest jeho památce!

Sponzorské dary

V roce 2009 podpořilo naši činnost několik sponzorů včetně Města Polná; všem, kteří nám takto vypomohli realizovat některé plány a akce, pomohli doplnit knihovničku klubu, touto cestou děkujeme.