Výroční zpráva Klubu Za historickou Polnou za rok 2010

V roce 2010 se uskutečnilo 12 členských schůzí a jedna výroční, tzv. valná hromada, při níž v březnu v salonu Zámecké restaurace došlo k volbě nového výboru klubu. Po odstoupivším Jiřím Klusáčkovi byl zvolen novým předsedou klubu Dr. Ivan Prokop. Jiří Klusáček byl všemi přítomnými zvolen čestným předsedou klubu. Průměrná návštěvnost 20 členů. Noví členové: Lukáš Tůma a Filip Mátl. Zemřeli: Walter Kuba a Josef Kodras.

Dne 27. května 2010 schválilo Ministerstvo vnitra ČR nové stanovy klubu. Přípravu zajistil a jednání s MV vedl Filip Plašil. Finančnímu úřadu v Jihlavě rovněž zajistil dodání nových základních údajů o klubu.

Na základě návrhu Filipa Plašila schválilo členstvo pořízení nové knihy zápisů. Klub zakoupil novou výkonnou kopírku.

Jan Prchal a Filip Plašil se v prosinci zúčastnili setkání polenských spolků s představiteli města, kde byla přednesena zpráva o činnosti klubu.

Jak se v průběhu roku potvrdilo, velmi významným počinem bylo zřízení webových stránek klubu koncem roku 2008 a jejich zpřístupnění veřejnosti 2. února 2009. Na vzniku stránek se podíleli František Mach, Filip Plašil a Jan Prchal. Stránky byly doplněny fotografiemi ve čtrnácti souborech Fotogalerie, kde je v současnosti umístěno téměř 2000 fotografií a naskenovaných dokladů se vztahem k historii města. Do souboru Články byly umístěny dvě knihy, vydané v nakladatelství Linda v roce 2010: obrazová publikace Polná a knížka Olešenka v datech, které jsou nyní na stránkách klubu pro všechny uživatele internetu volně přístupné. Stránky od jejich otevření do dnešního dne navštívilo již 16 300 zájemců, tj. v průměru 17 návštěvníků denně. Na webu je dále 26 historických článků a studií z dějin města, zprávy o činnosti klubu, o vydávaném sborníku Polensko, samostatná rubrika Židé a Polná, mapující historii komunity, dále rubrika Aktuality a zajímavosti, informace o vydaných publikacích na téma Polná a Polensko, připojeny jsou odkazy na jiné webové stránky, zabývající se historií města, jako např. Města Polná, Klubu českých turistů, Mikroregionu Polensko, Pojmannovy stezky v Polné či stránky obce Poděšín u Polné.

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2010 pokračovala zdárně spolupráce klubu s historiky, badateli, studenty a novináři. Tato činnost se významně podílí na propagaci, popularizaci a šíření dobrého jména našeho města. Mnozí badatelé a studenti uvítali i kontakt na některé členy klubu; v roce 2010 se na nás obrátilo s žádostí o poskytnutí archivních materiálů sedm badatelů a tři instituce.

Velmi úspěšně pokračovala spolupráce klubu s Městským muzeem Polná, které od osamostatnění v roce 2007 pracuje na profesionální úrovni a příkladně reprezentuje město Polná; to dokládá mnohem vyšší návštěvnost a zvyšující se zájem veřejnosti. Velkým přínosem bylo doplnění stálých expozic, otevření nových a také zřízení Galerie Na Hradě, kde v průběhu roku vystavují své práce výtvarníci z regionu. Středem pozornosti byla již po čtvrté podzimní výstava fotografií členů Fotoklubu, ve kterém souběžně působí i několik našich členů. Někteří členové Klubu Za historickou Polnou věnovali do muzea různé písemné doklady a předměty k historii města. Klub spolupracuje na přípravě výstav, publikační činnosti. Pomoc klub poskytuje i při dozorování expozic, provádění návštěvníků atp.

Průvodcovská činnost. Průvodcovství po památkách a historii města zajišťovali v průběhu roku Jiří Klusáček, Filip Plašil, Jan Prchal a Jaromír Procházka. Z větších skupin připomeňme studenty gymnázia z Brna, nebo autobus studentů z Budapešti, kteří přijeli speciálně na prohlídku židovského města a synagogy.

Patnáct členů se účastnilo s brigády na úklid listí a spadaných větví na židovském hřbitově, z nichž čtyři tento úklid provedli opakovaně.

Osobní zprávy:

Dr. Ivan Prokop provedl dokumentaci starých litinových čerpadlových zařízení – pump na vodu, umístěných a v minulosti používaných v různých částech města. Tyto památky budou z iniciativy klubu a na jeho návrh opraveny a uvedeny do původního stavu. K výstavě fotografií Jan Prchala připravil a při věrnisáži přednesl úvodní slovo; na podzim se účastnil výstavy fotografií Fotoklubu v muzeu; na sezónní výstavu 65 let od konce války zapůjčil několik exponátů. Do Polenského zpravodaje napsal spolu s Filipem Plašilem příspěvek Jan Prchal šedesátiletý. Prostřednictvím ing. Zdeňka Neubauera zajistil pro klub kopie TV filmů z počátku 70. let minulého století o expozicích Stará lékárna a Stará škola v polenském muzeu; filmy byly promítány v klubovně na dvou členských schůzkách.

Zdeněk Jaroš publikuje pravidelně na stránkách Zpravodaje obce Poděšín, jehož je redaktorem. Tyto zpravodaje pravidelně dodává do archivu klubu.

Filip Plašil. Napsal a vydal publikaci Kostel sv. Kříže a farnost v Jamném u Jihlavy. Několika články přispěl do sborníku Polensko; kde pravidelně provádí korektury. V průběhu roku prováděl archivní průzkum v archivech v Brně, Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou a Jihlavě v rámci sběru informací pro tisk výše zmíněných publikací. Stejnou badatelskou činnost provádí v rámci přípravy publikace o Záborné, jež má být vydána v roce 2012. Během roku docházel do archivu klubu, který v rámci možností uspořádal a zpřehlednil. Další jeho činnost byla zmíněna výše.

Milan Šup napsal do sborníku Polensko devět článků. Do archivu klubu dodal několik článků s tematikou Polensko, vydaných v různých tiskovinách. V roce 2010 oslavil 80. narozeniny.

Jan Prchal. Od 1. do 31. ledna 2010 vystavoval v Kulturním domě v Přibyslavi fotografiky (lasergrafie). Po celý rok 2010 prezentoval výběr imaginativní a fantaskní fotografiky v Umělecké galerii webových stránek kraje Vysočina. S režisérem Davidem Vondráčkem z ČT spolupráce při natáčení kauzy Vraždění po česku; v rozhlasové stanici Vysočina měl pořad o polenském hradu. V Polenském zpravodaji publikoval rozhovor s kronikářem Jindřichem Coufalem. Vydal publikace Olešenka v datech a obrazovou knihu. Přednášky: Hilsneriáda a Dějiny Židů přednáška Dějiny židovské obce v Polné s promítáním v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí 28. prosince 2010 – asistent Jaromír Procházka. Spolupráce na projektu Chrám NPM. Kniha Polná, čestná cena města. K výstavě 65 let od konce války v Městském muzeu připravil obrazovou dokumentaci a vydal publikaci Jana Rouska Město Polná jako dějiště letecké války (1939-1945). K vydání připravil 4 čísla sborníku Polensko. K vydání připravuje publikaci o Brzkově (2012).

Ludmila Vomlelová prováděla celoročně fotodokumentaci stavebních, kulturních a společenských akcí ve městě. Zejména se jeví hodnotnou dokumentace rekonstrukce děkanského chrámu a restaurování jeho interiéru, ale i jeho okolí, např. regenerace zeleně na Sezimově náměstí. Dne 1. května se s oldskauty podílela na přípravě a organizování vlastivědné turistické vycházky Po stopách krále Jiřího z Poděbrad a 10. Října vycházky „Žižkovo kolečko“ z Přibyslavi do Žižkova Pole, jichž se zúčastnila.

Stanislav Sobotka. Je členem redakce Polenska. Navštěvuje Moravský zemský archiv v Brně, kde pořizuje poznámky a kopie dokladů se vztahem k historii regionu. Za období posledních deseti let tak přispěl cennými údaji a dokumenty do dějin Polné a Polenska. Svoje poznatky po zpracování a doplnění publikuje na stránkách sborníku Polensko a vydáváním samostatných publikací.

Jindřich Coufal se dlouhodobě zabývá historií severovýchodní části Mikroregionu Polensko, speciálně obcemi Zhoř, Nadějov, Stáj, Arnolec, Jamné, Rytířsko a Rybné. Četné články publikoval na stránkách Polenska, v nakladatelství Linda vydal devět samostatných publikací, pořádá výstavy a besedy. Jako úspěšný kronikář a regionální historik je nejméně pětkrát za rok navštěvován novináři a rozhlasovými reportéry. V roce 2010 byl ve dvou rozhlasových pořadech.

Jaromír Procházka. Byl hlavním organizátorem a průvodcem zájezdu Písek – Český Krumlov; pro klub připravil celkem již 6 zájezdů. S Janem Prchalem provádí celoročně tzv. výstřižkovou službu, tj. sběr novinových a časopiseckých článků s námětem Polná a Polensko, které jsou poté chronologicky ukládány do šanonů. Skupinu turistů provedl po lokalitě Kateřinov. Aktivně působí v Klubu důchodců.

Hana Sobotková působí souběžně v Klubu důchodců, kde byla v roce 2010 zvolena předsedkyní.

Jan Prchal a Filip Plašil spolupracují již druhým rokem s Ing. Petrem Denkem, vedoucím sekretariátu starosty, na tvorbě informačních panelů v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Redakčně spolupracují na přípravě publikace – průvodce prohlídkovou trasou chrámu NPM.

František Mach celoročně spolupracuje zejména při technických záležitostech v Městském muzeu - podílí na přípravě výstav, nových propagačních tiskovin města. Po osobním pořízení speciálního skeneru provádí počítačové zpracování negativů – fotosnímků polenského fotografa Jaroslava Vítka, které jsme získali do archivu od jeho syna Milana Vítka. Pracuje v kulturní komisi Rady města Polná.

Sborník Polensko. Devatenáctý ročník sborníku přinesl na 96 stranách 19 článků a studií z pera osmi autorů.

Sponzorské dary. V roce 2010 podpořilo naši činnost několik sponzorů včetně Města Polná; všem, kteří nám takto vypomohli realizovat některé plány a akce, pomohli doplnit knihovničku klubu, touto cestou děkujeme.

Návrhy pro činnost v roce 2011: zřízení pamětní desky Bohumilu Hrabalovi.