Výroční zpráva Klubu Za historickou Polnou za rok 2011

V roce 2011 se konalo v klubovně bývalého Varhánkova ústavu 11 členských schůzí a v Zámecké restauraci jedna výroční schůze, na níž bylo při volbě potvrzeno stávající předsednictvo klubu. V průběhu roku došlo pouze ke změně ve funkci pokladníka. Po Leopoldu Brablecovi převzala pokladnu klubu Věra Kruntorádová. Při schůzích jsou členům představovány nové přírůstky do archivu a knihovny klubu, jsou seznamováni s novými studiemi a publikacemi z regionu, s kulturním děním v Polné a okolí, různými zajímavostmi, dle časových možností jsou v klubovně rovněž promítány dokumenty z různých kulturních a společenských akcí… Každý člen má možnost donést na schůzku a seznámit přítomné s tou kterou novinkou.

Oboustranně výhodná a prospěšná byla a je spolupráce s představiteli Města Polná, s informačním centrem na radnici, stejně tak i s různými spolky a organizacemi, např. s polenskými oldskauty je pořádána v současnosti již oblíbená tradiční vycházka Po stopách Jiřího Poděbradského. Klub vychází vstříc vlastivědným a regionálním badatelům, historikům a studentům při dohledávání údajů a informací z historie našeho města; těmto zájemcům jsou poskytovány materiály – dle potřeby a na základě jejich žádostí kopie dokumentů a dobových dokladů, stejně tak i různé rady a konzultace. Velmi dobrá je koordinace takové činnosti s pracovníky Městského muzea, jehož pracovníci vyšli členům našeho klubu vždy ochotně vstříc; spolupráce s muzeem spočívá i v oblasti výstavnictví, průvodcovství a sběru archivních materiálů a historických předmětů.

V průběhu roku se klub intenzivně angažoval při záchraně, restaurování, případně obnově starých historických litinových vodních pump, jakých byl dříve v našem městě neregistrovaný počet, které však již téměř zmizely. Jednáním se zástupci města, kteří myšlenku jejich zachování a opravy podpořili, se podařilo tyto jinde mizející památky na několika místech v Polné zachovat. Klub také vyvolal jednání ohledně umístění – navrácení atributů u soch sv. Petra a Pavla na schodišti před hlavním kostelem, které byly nedávno zrestaurovány. V jarních měsících provedli členové klubu úklid židovského hřbitova – odstranění spadaných větví, odvoz spadaného listí apod.

V měsících říjnu, listopadu a prosinci připravil klub ve spolupráci s Husovou knihovnou 6 přednášek z historie města a jednu cestopisnou. Konaly se v klubovně ve Varhánkově ústavu vždy po 14 dnech dvakrát po sobě – v úterý pro přihlášené, ve čtvrtek pro členy klubu; účastnilo se v průměru 45 posluchačů. V cyklu Univerzita volného času se jednalo o následující přednášky: Nejstarší vyobrazení města Polná a autoři těchto vedut, Pověsti z Polenska a dialektolog Ignác Hošek, Polná v sekundární literatuře, Z historie pohlednice, Polná na starých fotografiích, Z historie židovského ghetta a Hamburk – největší říční přístav světa. Vybrané přednášky budou vycházet v upravené podobě na stránkách Polenska. V srpnu uspořádal klub pro Vlastivědnou a genealogickou společnost ve Velkém Meziříčí přednášku Židovské město v Polné a Hilsneriáda.

Klub i přes technické potíže s tiskem nadále udržel vydávání sborníku Polensko, k čemuž již v roce 2010 dokoupil z vlastních finančních zdrojů potřebnou tiskařskou techniku. 20. ročník Polenska byl po zrušení obchodu Linda vydán již opět v režii klubu a obsahoval 124 stran textu s obrazovými přílohami. Kromě drobnějších příspěvků byly publikovány články Filipa Plašila Dva inventáře jamenského zámku, Stanislava Sobotky Zrušení povinnosti odvodu desátého mandelu církvi, Milana Šupa Počátky rozhlasu v Polné, Onomastik František Pojmon, Kde se pivo vařilo, jedinečné vzpomínky varhaníka Jana Procházky z Kateřinova pod názvem Z mého mládí, historika Filipa Vrány z Brna Pivovarnictví v Polné u Jihlavy – spory o vodu, Jaroslava Havlíčka Zpráva o znovuobjevování archiválií o dolování na horách přibyslavských, Marty Vomelové Co přinesly čtyři roky samostatnosti Městského muzea Polná, Jana Prchala Autoři nejstarších vyobrazení Polné a Věry Krásné Listy z rodinné kroniky Žejgliců a Krásných.

Pokud se podařilo zjistit, jednotliví členové během roku vyvíjeli následující aktivity:

Ivan Prokop se dvakrát zúčastnil úklidu spadaného listí na židovském hřbitově. Vyřídil povolení stavebního úřadu k umístění staré pumpy u měšťanského pivovaru. Účastnil se instalace památkové pumpy spolu s pracovníky místního hospodářství Města Polná. Z Blanska zajistil dovoz odlitků ke starým pumpám.

Filip Plašil spolupracoval celoročně při vydávání Polenska; přepsáním textů, korekturami i svými příspěvky se podílel na vydání 4 čísel sborníku. Krom toho publikoval různé příspěvky v Jihlavských listech, Polenském zpravodaji a odborných periodikách Vlastivědný sborník Vysočiny a Vlastivědný věstník moravský. V průběhu roku připravoval k vydání publikaci Kapitoly z historie Záborné. Významně spolupracoval při přípravě prohlídkové trasy v chrámu NPM a přípravě umělecko-historického průvodce. Celoročně poskytoval konzultace Státnímu památkovému ústavu v Telči, Stavebnímu odboru Magistrátu Města Jihlavy a několika badatelům, poskytl pomoc několika genealogům se čtením starých textů. Stejně jako v letech předchozích nadále příležitostně spolupracuje s Městským muzeem.

Aktivními členkami jsou paní Blanka Bramborová, Marta Gregorová, Věra Kruntorádová a Hana Sobotková. Účastnily se jarního úklidu židovského hřbitova, držely služební dozor u betlému, pomáhaly při prodeji na zámku, podílely se na vydání tiskoviny Střípky klubu seniorů; píší články do Polenského zpravodaje. Připravily také jarní výstavu Sběratelské poklady v klubu seniorů, pravidelně se účastní akcí pořádaných oldskauty. Paní Bramborová navíc dobrovolně vypomáhá v muzeu při zpracování sbírek podle pokynů ředitelky Marty Vomelové.

Ludmila Vomlelová po celý rok, stejně jako řadu let předtím, permanentně prováděla fotodokumentaci různých kulturních a společenských událostí ve městě i oprav historických památek. V tomto roce zdokumentovala zejména restaurátorské práce v interiéru chrámu, výměnu krytiny, omítání chrámové zdi a věží, opravu obvodové cihlové zdi a schodiště.

Marie Fišarová se pravidelně zúčastňuje dobrovolných pracovních aktivit klubu – úklidu židovského hřbitova. Má na starosti instalování informačních tiskovin ve vitríně domu čp. 24 na Husově náměstí, kterou má klub propůjčenou.

Jindřich Coufal se sešel s redaktorem a spisovatelem Milošem Doležalem, kterému ze svého archivu poskytl dokumenty pro chystanou biografickou knihu o životě katolického kněze Josefa Toufara, umučeného v roce 1950 kvůli tzv. „číhošťskému zázraku“.

Klub oceňuje sponzorskou podporu organizací, institucí i jednotlivců, jimž za finanční příspěvky touto cestou vyslovuje poděkování. Zejména děkuje zastupitelstvu a radě města a Vladimíru Prokopovi z Německa, který již několik let zasílá pravidelně významný finanční dar. Klub dárce ubezpečuje, že finanční příspěvky jsou využívány k dobré spolkové prezentaci a v konečném důsledku ve prospěch občanů města Polná.

Návrh k činnosti pro rok 2012: provést dotisk předchozích čísel Polenska k doplnění knihovniček členů a některých institucí a také vložit obsah sborníku na webové stránky klubu. Webové stránky v tomto roce oživit přidáním nově získaných starých snímků, článků a publikací, které by na webu klub nabídnul za dodržení autorských práv ke stažení. Klub bude v tomto roce usilovat o úpravu židovského hřbitova, zejména opravu hřbitovní zdi, spadaných pomníků, výměnu několika trámů na mostku přes Šlapanku… Členové klubu se budou nadále podílet na dokončení prohlídkové trasy v chrámu NPM a činnostech souvisejících (zejména příprava panelů s historií chrámu, doplnění atributů soch sv. Petra a Pavla, zhotovení dřevěného modelu kostela prostřednictvím pana Františka Vacka, včasné vydání umělecko-historického průvodce).

Klub připraví v Rérychově galerii v muzeu dvě výstavy obrazů výtvarníků a rodáků Josefa Rychlého z Dobroutova (žije ve Velkém Beranově – malíř krajinář) jeho výstava bude v červenci a Jiřího Dajče, rodáka z Polné, který žije v Kolíně a má za sebou již několik výstav v Kolíně, Praze aj. – jeho výstava bude v měsíci srpnu.

Klub by měl v následujícím roce vhodným způsobem připomenout též významná výročí spojená s některými polenskými osobnostmi. U příležitosti 150. výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové a 170. výročí jejího odchodu z Polné, kde žila 19 měsíců, připomenout občanům její pobyt v Polné i její trvalý literární odkaz; v červnu uplyne 110 let od smrti děkana Františka Pojmona, autora první monografie o Polné, spisovatele, redaktora a překladatele; uplyne též 140 let od narození muzejníka Břetislava Rérycha (k připomínce těchto výročí jsou plánovány přednášky a k další prezentaci využijeme vitrínu na Husově náměstí, případně sborník Polensko a po dohodě i Polenský zpravodaj). Letos uplynulo 190 let od narození vynikajícího lékaře – balneologa Josefa Seegena, který má velkou zásluhu na využití léčivých pramenů v Karlových Varech. Dne 7. března tomu bylo 70 let, kdy v koncentračním táboře v Osvětimi přišel o život sokolský funkcionář Václav Škarka, učitel z Polné, po němž je nazvána i jedna z ulic v našem městě. V květnu tomu bude 250 let, kdy zemřel významný polenský řezbář a sochař Martin Ignác Morávek. V červenci uplyne 110 let od narození již výše zmíněného kněze a rodáka z Arnolce Josefa Toufara, v září pak 90 let od narození herce a zpěváka Karlínského divadla, rodáka z Polné Miloty Holcmana. 390 let od úmrtí českého šlechtice Rudolfa Žejdlice ze Šenfeldu, majitele panství Polná-Přibyslav, jsme si připomněli ve sborníku Polensko v č. 4 v loňském roce a v čísle 1 letošního ročníku. Na stránkách sborníku Polensko a promítnutím vybraných autorových fotografií je možné připomenout 110. výročí narození polenského fotografa Karla Bezoušky, který výjimečným množstvím kvalitních snímků zachytil tvář města i spolkovou činnost ve 20 a 30. letech 20. století (výběr z Bezouškovy tvorby může být předveden jako úvod přednášky o Břetislavu Rérychovi dne 17. dubna a v průběhu roku ve vitríně).

Personálie: v květnu oslaví 90. narozeniny náš dlouholetý člen Ladislav Novák, kterému přijdou zástupci našeho klubu osobně poblahopřát.

Nezbývá než vyjádřit přání, ať je činnost Klubu Za historickou Polnou nadále po 22 letech od založení pestrá, přínosná a pro naše občany a město Polná prospěšná.