Výroční zpráva Klubu Za historickou Polnou za rok 2012

Klub Za historickou Polnou, jak při vzniku v březnu roku 1990 nazval tento spolek, zaměřený na dějiny Polné a na ochranu místních památek, zakladatel Václav Fišar, vstupuje svou činností do 23. roku. Připomeňme, že Klub Za historickou Polnou založil záhy archiv pro sběr dokladů a fotografií, knihovnu a v roce 1996 obnovil vydávání sborníku Polensko, který vycházel v letech 1938 až 1940.

Sborník Polensko. Od roku 1996 je to již, řečeno novodobě osmnáctý rok existence obnoveného Polenska, do dnešního dne bylo tedy klubem vydáno již 67 jednotlivých čísel. Celkově dvacátýprvní ročník sborníku (započítáme-li prvorepublikové a protektorátní ročníky) přinesl na 96 stranách 15 článků a studií z pera sedmi autorů; výsledky studijní a badatelské činnosti v roce 2012 v Polensku do sborníku nabídli: Jindřich Coufal, Věra Krásná, Filip Plašil, Jan Prchal, Stanislav Sobotka a Milan Šup. Z pozůstalosti Bohuslava Hladíka byl zařazen článek Obratlovci na Polensku, v minulosti dosud neotištěný. Na přípravě, grafické úpravě, počítačovém zpracování a tisku sborníku se v roce 2012 podíleli František Mach, Filip Plašil, Jan Prchal a Dr. Ivan Prokop.

Členové klubu se v roce 2012 sešli na dvanácti členských schůzích, kde jsou již zažitým způsobem seznamování s novými nálezy a poznatky z historie města i regionu, s nově vydanou vlastivědnou a dějepisnou literaturou tematicky zaměřenou na Polnou a okolí, s novými aktualitami z oblasti kultury, školství i sportu… Výroční schůze se již tradičně konala v březnu v salonu Zámecké restaurace.

Jako znamenitá propagace se ukázaly být webové stránky klubu na internetu, které od jejich zpřístupnění veřejnosti 1. února 2009 navštívilo více jak 28 tisíc uživatelů internetu, tj. v průměru 19 osob každý den. Od prosince 2012 do současnosti byly stránky doplněny 640 fotografiemi a obrazovými přílohami různých dokumentů se vztahem k historii i současnosti Polné. V rubrice Fotogalerie byly vytvořeny nové schránky: Fotografie Jaroslava Vítka z 50. až 70. let 20. století, Polná v roce 2013, Polná – staré foto, Polná starší foto, Foto z 50 a 60. let, autor Stanislav Teska. Na stránkách klubu je tedy nyní zpřístupněno 2600 snímků a do rubriky Fotogalerie chystáme vytvořit další soubory, v prvé řadě v tomto roce Grafika Františka Vacka, Polná ve výtvarných dílech a Významné osobnosti. Ze stávajících 19 souborů bude ve Fotogalerii v průběhu tohoto roku celkem 22 souborů. Nutno dodat, že tak bohatou nabídku fotografií a obrazových příloh nemají žádné jiné webové stránky. V dnešní době, kdy masové rozšíření internetu umožňuje jejich uživatelům krom jiného i určitou formu vzdělávání, je taková propagace pro město, ve kterém žijeme, ovšem opravdu nutná, a to si v našem klubu uvědomujeme. Z těch důvodů bylo přistoupeno k výběru těch nejzajímavějších snímků z více jak 7 tisíc naskenovaných a uložených v našem elektronickém archivu; vybrané a upravené (retušované) jsou v co nejkvalitnější možné podobě zpřístupněny veřejnosti. Potěšitelné na celé věci je jejich využitelnost a využívání. Již nesčetněkrát byli tvůrci stránek našeho klubu požádáni různými organizacemi a institucemi i jednotlivci z řad historiků, studentů a badatelů o poskytnutí mnohých obrázků a fotografií v lepší kvalitě pro různé účely. Stejně tak je trvalý zájem o texty, články a statě vložené na webových stránkách klubu. Jsou tak využívány v různých publikacích, článcích, diplomových pracích apod. Na stránkách nechybí ani odkazy na další polenské weby: Města Polná, Klubu českých turistů, Mikroregionu Polensko, Pojmannovy stezky v Polné či stránky obce Poděšín u Polné, kde lze nalézt další bohatý zdroj informací a údajů, týkajících se našeho města a okolí. Nadále bude náš klub webové stránky doplňovat. Permanentně je doplňována rubrika Aktuality a zajímavosti… Klub také spolupracuje se správci různých webových stránek, např. s webem www.geocaching.com, kam jsme dodali text a řadu fotografií o hradu, hilsneriádě i z historie města, nebo se stránkami kostelyunas.net, kde je řada snímků kostelů a kaplí z různých míst ČR, nafocených našimi členy; a tak bych mohl dalšími příklady pokračovat.

Obecně k činnosti:

Již tradičně je velmi prospěšná a smysluplná spolupráce klubu s historiky, badateli, studenty a novináři. Tato činnost rovněž významně přispívá k propagaci, popularizaci a šíření dobrého jména našeho města. Mnozí badatelé a studenti uvítali i kontakt na některé členy klubu, s nimiž udržují i dlouhodobější převážně internetovou komunikaci. Přínosná je také spolupráce s podobně zaměřenými spolky, jako příklad lze uvést Vlastivědnou a genealogickou společnost ve Velkém Meziříčí, pro jejíž členy pořádají Jan Prchal a Jaromír Procházka v přednáškovém sále Jupiter Clubu různé přednášky, v poslední době 2 za rok. V roce 2012 to byly přednášky: Z historie pohlednice, přednesená 3. dubna a Božena Němcová a Polná, pořádaná 25. září. Přednášky pořádané naším klubem jsou vždy doprovázeny promítáním doprovodných obrazových příloh na velké plátno. Tradičně jsou někteří členové zváni k uspořádání přednášek pro polenský klub seniorů, který vede též členka KZHP Hana Sobotková.

Řada členů klubu (jako Blanka Bramborová, František Mach, Filip Plašil, Jiří Jakeš, Jan Prchal, Dr. Ivan Prokop, Ludmila Vomlelová ad.) nadále úzce spolupracuje s Městským muzeem, které se velmi dobře prezentuje po osamostatnění v roce 2007. Mnozí členové vypomáhají na přípravě výstav – loni např. připravili komplet výstavu včetně propagace Olejomalby Josefa Rychlého. Někteří naši členové darovali do muzea četné sbírkové předměty. Pomoc klub poskytuje i při dozorování expozic, provádění návštěvníků atp.

Průvodcovská činnost. Průvodcovství po památkách a historii města zajišťoval v průběhu roku zejména čestný předseda klubu Jiří Klusáček a v jednotlivých případech i několik dalších členů klubu. V rámci Dnů evropského dědictví 15. a 16. září prováděli po oba dny členové klubu Jiří Klusáček, Aleš Klusáček a Filip Plašil zájemce v kostelích sv. Barbory a sv. Kateřiny. Turistům, ale i polenským obyvatelům slouží i skříňka na severní straně náměstí, kde je díky několika členkám (paní Gregorové, Kruntorádové, Sobotkové, Bramborové, Fišarové...) pravidelně obnovován obsah, informující o činnosti klubu, a je zde uveden i odkaz na internetové stránky klubu s fotogalerií. Člen klubu Miroslav Fiala letos obnovil i polystyrenový podklad skříňky.

V jarních měsících se uskutečnila, shodou okolností nezávisle na klubu turistů, udržovací brigáda několika členů klubu na Pojmannově stezce. Byly zejména odstraněny spadané a přerostlé větve a sesbírány nalezené odhozené odpadky.

Během polenské pouti natáčel jeden ze štábů České televize zhruba půlhodinový pořad o polenské mrkvancové pouti, zařazený do pořadu Folklorika. V pořadu vystoupilo se svými komentáři hned několik členů našeho klubu.

Během roku byl průběžně opět pořádán klubový archiv, kterému díky členům Miluši Skočdopolové a Miloslavu Matuškovi přibyly nové kusy nábytku, a tím i další úložný prostor.

Zejména díky členovi Miloslavu Matuškovi byla na jaře zajištěna exkurze do areálu bývalého kláštera a později zámku v Pohledu v okrese Havlíčkův Brod, které se účastnilo na 25 členů klubu. Na podzim byla uspořádána též skupinová prohlídka děkanského chrámu včetně nové prohlídkové trasy, a to s odborným komentářem ředitelky Městského muzea v Polné a zároveň členky klubu Marty Vomelové.

Osobní zprávy:

MVDr. Ivan Prokop, předseda klubu. Úspěšně dokončil projekt obnovy zachovaných litinových stojanů veřejného vodovodu v Polné (tzv. pumpy), které byly zbaveny rzi, doplněny o chybějící díly, natřeny barvou a nově usazeny. V jarních a letních měsících se podílel na jednání s Krajským úřadem Vysočiny, odborem památkové péče, jehož výsledkem bylo následné umístění chybějících atributů soch sv. Petra a Pavla na schodišti před děkanským chrámem. Zúčastnil se též několika kontrolních dnů na prohlídkové trase děkanského chrámu. V lednu 2012 vypomáhal s realizací účasti Města Polná na turistickém veletrhu REGIONTOUR na brněnském výstavišti. Poskytnul též doplňující informace dr. Miroslavu Jeřábkovi z Brna, který tyto poznatky využil pro svůj odborný příspěvek o životě a díle JUDr. Bohuslava Kiliána – strýce Bohumila Hrabala. Kromě činnosti v oboru historie se připojil ke snaze Františka Vacka z Polné o zachování lokality vzácné rostliny – sleziníku hadcového – v polenském katastru. Během roku vedl jednání s přírodovědným sdružením v Havlíčkově Brodě a s několika dobrovolníky provedl i několik prohlídek na místě samém. S Janem Prchalem jednal s majitelem pivovaru Ivanem Vlachem o umístění pamětní desky na budovu pivovaru na jaře r. 2014, což bylo p. Vlachem uvítáno.

Filip Plašil. Celoročně spolupracuje na přípravě sborníku Polensko, sepsal a vydal publikaci Kapitoly z historie Záborné, pojednávající o historii záborenského sboru dobrovolných hasičů, družstevním lihovaru a kampeličce. Publikoval příspěvky v Archivním časopisu, Polensku, Polenském zpravodaji (který převzalo potom i Dědictví Koruny české) a Bulletinu advokacie. Setrvalá spolupracoval na dokončení prohlídkové trasy chrámem NPM, jako spoluautor s dr. Šeferisovou-Loudovou z Brna se podílel na umělecko-historickém průvodci chrámem pod názvem Architektonická perla Dietrichsteinů v Polné.

Během roku poskytnul konzultace několika badatelům a genealogům, jednu genealogickou studii i sám zpracoval. Příležitostně vypomáhal v Městském muzeu a prováděl též jednu skupinu studentů z Masarykovy univerzity v Brně a několik dalších návštěvníků.

Aktuálně spolu s autory Milanem Šupem a Janem Prchalem pracoval na přípravě sborníku k 150. výročí požáru města Polné, který má být vydán v dubnu letošního roku.

Ludmila Vomlelová prováděla celoročně fotodokumentaci tavebních, kulturních a společenských akcí ve městě. Opět se podílela na přípravě a organizování vlastivědné turistické vycházky „Žižkovo kolečko“ z Přibyslavi do Žižkova Pole, jíž se zúčastnila. Velkou výstavou fotografií na 27 panelech zdokumentovala mj. celou rekonstrukci děkanského chrámu od pořízení zvonů roku 1998 do současné doby, tj. jednotlivé fáze restaurátorských prací. Výstava, umístěná v přístupové místnosti kina a posléze v chrámu NPM, měla v Polné velkou návštěvnost a velmi pozitivní ohlas. Fotografie L. Vomlelové také doplňují výstavní panely na prohlídkové trase chrámu. Za celoživotní činnost zejména v oblasti fotografování a skautingu byla jí udělena čestná cena města Polná.

Blanka Bramborová. Dobrovolně vypomáhá v městském muzeu s evidencí sbírek. Pro klub a město zajistila propagaci - tisk novoročních kartičkových kalendáříků s vyobrazením Polné.

Hana Sobotková, zapisovatelka klubu, a Františka Mach (místopředseda) byli vybráni za dlouholetou činnost pro město ke slavnostnímu přijetí starostou města.

Zdeněk Jaroš publikuje pravidelně na stránkách Zpravodaje obce Poděšín, jehož je redaktorem. Má zásluhu na vydávání pohlednic z regionu. Do archivu klubu dodal v minulosti mnohé kopie důležitých dokumentů z historie Polné. Spolu s archivářem Křesadlem ze žďárského archivu je objevitelem nejstarší písemné zmínky o Poděšínu z roku 1233 v latinsky psané listině, v níž Heřman řečený Balko, mistr řádu německých rytířů, prodává Heřmanovi, opatu kláštera želivského, statky v Humpolci a nad Jihlavou. Nad Jihlavou je jmenováno několik obcí a mezi nimi i „Pustsin“, který je ztotožňován s Poděšínem.

Jaromír Procházka a Jan Prchal provádějí celoročně tzv. výstřižkovou službu, tj. sběr novinových a časopiseckých článků s námětem Polná a Polensko, které jsou poté chronologicky ukládány do šanonů.

Miluše Skočdopolová. Uspořádala v průběhu roku archivní místnost klubu, jíž doplnila nábytkem od dárců.

Marie Fišarová. Zúčastnila se jarní úpravy Pojmannovy stezky. Zajišťuje materiály do vitríny klubu na Husově náměstí.

František Mach se podílel na přípravě nových propagačních tiskovin města; pracuje v kulturní komisi Rady města Polná, kde je ve funkci předsedy. Jako technik městského muzea se podílel na přípravě sezónních výstav.

Miloslav Matuška. Celoročně pořizuje dokumentární videozáznamy z důležitých akcí pořádaných ve městě. Plasticky a výstižně zhotovil zejména dokument z oslav 770 let nejstarší písemné zmínky o Polné, pořádaných městem v srpnu roku 2012. Videofilm se záběry pořízenými z netradičních míst ocenila řada obyvatel Polné, kteří měli možnost jej shlédnout.

Jan Prchal. Spolupracuje s internetovou Uměleckou galerií webových stránek kraje Vysočina, kam připravil prezentaci grafik Františka Vacka, fotografií od Aloise Kunce, olejomaleb Josefa Rychlého. V dubnu 2012 připravil besedu a přednášku s příslušníky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů ze Salt Lake City v americkém státě Utah, kteří mají svou pobočku (kancelář a modlitebnu) v Jihlavě. Přednáška byla zaměřena na zpracování genealogie – rodopisu, neboť tato církev vlastní největší databanku na světě a zájemcům vypomáhá genealogii sestavit. Uspořádal a předal do tisku dějiny obce Brzkov; kniha, vydaná u příležitosti vysvěcení nově postavené kaple a II. srazu rodáků a přátel obce. Pronesl úvodní slovo při vernisáži výstava Obrazy Jiřího Dajče (srpen 2012). Dne 22. září – měl v kulturním domě v Brzkově přednáška o historii obce a besedu o knize Brzkov. V průběhu roku poskytl konzultace několika zájemcům o historii Polné. Kromě Polenska publikoval v Polenském zpravodaji a Jihlavských listech. Uspořádal elektronickou sbírku Pohlednice Polné (1245 pohlednic) a Pohlednice obcí na Polensku (620 pohlednic), celoročně pracoval na úpravě elektronicky uložených fotografií.

Z našich řad odešli v roce 2012 členové Josef Kodras a František Půža, kteří se oba pravidelně a dlouhodobě účastnili členských schůzí; čest jejich památce.

Novými platnými členy se stali: Miluše Skočdopolová, Jan Brabec, Vladimíra Čumplová a Marie Šorfová.

Jak se podařilo naplnit cíle vytčené v minulém roce:

- podařilo se úspěšně a především včas dokončit panely s historickými fotografiemi a doprovodnými texty pro prohlídkovou trasu děkanským kostelem NPM, kam byl umístěn též dřevěný model gotického kostela Matky Boží, zhotovený řezbářem Františkem Vackem. Maketa původního kostela byla zhotovena na návrh klubu dle dobové rytiny z počátku 17. století. Po vyjednávání s památkovým odborem krajského úřadu byly dodány a upevněny atributy soch sv. Petra a Pavla a byl vydán též umělecko-historický průvodce kostelem.

- byla dokončena obnova historických vodovodních stojanů – pump, která probíhala již v předešlém roce

- v rámci připomenutí výročí některých polenských osobností byly pro Univerzitu volného času ve spolupráci s Husovou knihovnou počátkem roku uspořádány přednášky o Bohuslavu Hladíkovi, Boženě Němcové, Břetislavu Rérychovi, Františku Pojmonovi a jiných osobnostech, z nichž některé byly či budou v upravené podobě vydány tiskem v různých periodicích. Veškeré přednášky Jana Prchala a Filipa Plašila byly konány v naší klubovně s pomocí nového projektoru, který byl v minulém roce klubem zakoupen. Průměrná návštěvnost přednášek: 30 posluchačů. Technickou výpomoc poskytnul František Mach.

- klub již částečně splnil svůj minulý závazek, aby byla dotištěna a distribuována starší čísla Polenska, která jsou členům k dispozici na členských schůzích. Klub připravil též veškerá čísla sborníku od roku 1996 ke zpřístupnění v elektronické podobě na webových stránkách klubu.

- záměr klubu na opravu mostku přes říčku Šlapanku u židovského hřbitova se vyřešil v průběhu roku tím, že opravu provedli pracovníci Města Polná.

Sponzorské dary. V roce 2009 podpořilo naši činnost několik sponzorů. Zejména finanční podpora od Města Polná je pro činnost klubu velmi významnou. Všem, kteří nám takto vypomohli realizovat některé plány a akce, příp. doplnili knihovničku klubu, touto cestou děkujeme.