Výroční zpráva Klubu Za historickou Polnou za rok 2013

Klub Za historickou Polnou, založený v březnu roku 1990, úspěšně působil po celý rok 2013. Pracoval v šestičlenném výboru a v měsíci březnu 2014 sdružoval 57 členů. Bylo uspořádáno 11 členských a jedna výroční schůze. Členové klubu jsou na schůzkách již zažitým způsobem seznamováni s novými nálezy a poznatky z historie města i regionu, s nově vydanou vlastivědnou a dějepisnou literaturou tematicky zaměřenou na Polnou a okolí, s aktualitami z oblasti kultury, školství i sportu. Výroční schůze se již tradičně konala v březnu v salonu Zámecké restaurace.

Obecně k činnosti

Již tradičně je oboustranně velmi prospěšná spolupráce klubu s historiky, badateli, studenty a novináři. Také tato činnost významně přispívá k propagaci, popularizaci a šíření dobrého jména našeho města. Mnozí badatelé a studenti uvítali i kontakt na některé členy klubu, s nimiž udržují i dlouhodobější převážně internetovou komunikaci. Minulého roku navštívil náš spolek mimo jiné i prof. Alain Soubigou, pedagog z pařížské Sorbonny. Přínosná je také spolupráce s podobně zaměřenými spolky, jako příklad lze uvést Vlastivědnou a genealogickou společnost ve Velkém Meziříčí, pro jejíž členy uspořádali Jan Prchal a Miloslav Matuška v přednáškovém sále Jupiter Clubu v roce 2013 dvě přednášky. Dne 10. září to byla přednáška Hilsneriáda a 19. listopadu Významní rodáci Polné. Přednášky pořádané naším klubem jsou vždy doprovázeny promítáním doprovodných obrazových příloh na velké plátno.

Již snad ani nemusím připomínat spolupráci klubu s Městským muzeem Polná, kde je třeba vyzdvihnout zásluhy našich členů (jako Blanka Bramborová, František Mach, Filip Plašil, Jiří Jakeš, Jan Prchal, dr. Ivan Prokop, Ludmila Vomlelová ad.). Několik členů Klubu Za historickou Polnou je zároveň také členy Spolku polenského muzea.

Propagace a publikační činnost

V tomto roce byla patrná zejména činnost v oblasti propagace, což se promítlo také v několika úspěšných vydavatelských aktivitách.

Sborník Polensko. Od roku 1996 je to již devatenáctý rok existence obnoveného Polenska, do dnešního dne bylo tedy klubem vydáno již 71 jednotlivých čísel. Celkově dvacátýdruhý ročník sborníku přinesl na 96 stranách 17 článků a studií z pera sedmi autorů; Filip Plašil, Milan Šup, Jiří Klusáček, Lubomír Novotný, Vlasta Pittnerová, Stanislav Sobotka a Jan Prchal. Na přípravě, grafické úpravě, počítačovém zpracování a tisku sborníku se v roce 2013 podíleli František Mach, Filip Plašil, Jan Prchal a dr. Ivan Prokop.

Ve spolupráci s městem byl připraven do tisku stolní kalendář na rok 2014 se starými fotografiemi Polné, které dodal jednatel klubu Jan Prchal, stejně jako doprovodné texty.

Členové klubu Jan Prchal, Filip Plašil a Milan Šup byli požádáni zdejším sborem dobrovolných hasičů o přípravu odborného sborníku k 150. výročí velkého polenského požáru. Reprezentativní vázaná publikace o 136 stranách byla vydána pod názvem Naše krásné zvony hoří posud… Městem Polná. Práce s 11 příspěvky byla v červnu slavnostně pokřtěna v Kunštátském sále polenského hradu, kde byli autoři sborníku zároveň oceněni vyznamenáním Za zásluhy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

V rámci propagačních aktivit probíhala po celý rok pod vedením předsedy klubu dr. Ivana Prokopa ve spolupráci s Janem Prchalem a Filipem Plašilem příprava pamětní desky na pobyt spisovatele Bohumila Hrabala v polenském měšťanském pivovaru a částečně i zajištění doprovodného programu (rodina Hrabalova žila v Polné v letech 1915–1919). Klub zároveň rozhodnul o vydání zvláštního otisku sborníku Polensko s příspěvkem Ing. Milana Šupa Bohumil Hrabal a Polná. Všechny tyto aktivity vyvrcholí 29. března, kdy bude ve spolupráci s Městem Polná, Divadlem DUHA a Ivanem Vlachem slavnostně odhalena pamětní deska.

Na návrh členů klubu byly opět pod vedením předsedy klubu Ivana Prokopa za přispění členů Jana Prchala a Filipa Plašila připraveny dvě informační tabule na polenské hřbitovy u sv. Barbory a sv. Kateřiny. Tabule obsahují plánek hřbitova s vyznačením významných hrobů a příslušnými informacemi. Klub plánuje umístění obou informačních tabulí v jarních měsících letošního roku.

Velmi dobré výsledky přinesla aktualizace webových stránek klubu, kdy byly značně rozšířeny obrazové i textové přílohy. Webové stránky klubu navštívilo na internetu do 10. března 34 000 uživatelů. Např. jen v první březnový týden to bylo 170 zájemců. Srovnáme-li tento počet s loňským rokem, kdy bylo zaznamenáno od jejich zpřístupnění veřejnosti 1. února 2009 více jak 28 000 uživatelů internetu, pak je to nárůst o 6000 zájemců za rok.

Z  více jak 7000 naskenovaných a uložených snímků Polné v našem elektronickém archivu byly vybrány ty nejzajímavější a méně známé nebo i veřejnosti dosud neznámé záběry pro přednášky pořádané Fotoklubem Polná s přednášejícím Janem Prchalem. Přednášek bylo uvedeno od října do konce roku 2013 celkem pět a účastníkům přednášek promítnuto více jak 500 fotografií. Návštěvnost přednášek činila v průměru 35 osob.

Průvodcovská činnost

Průvodcovství po památkách a historii města zajišťoval v průběhu roku zejména čestný předseda klubu Jiří Klusáček a v jednotlivých případech i několik dalších členů klubu. Turistům, ale i polenským obyvatelům slouží i skříňka na severní straně náměstí, kde je díky několika členkám (paní Martě Gregorové, Věře Kruntorádové, Haně Sobotkové, Blance Bramborové, Marii Fišarové a dalším) pravidelně obnovován obsah, informující o činnosti klubu, významných událostech i osobnostech a je zde uveden i odkaz na internetové stránky klubu.

Během roku byl průběžně opět uspořádán a doplněn klubový archiv, v jehož prostorách díky členům Miluši Skočdopolové a Miloslavu Matuškovi přibyly v předchozím roce nové kusy nábytku, a tím i další úložný prostor.

Osobní zprávy:

MVDr. Ivan Prokop, předseda klubu, vedl přípravu pamětní desky Bohumilu Hrabalovi a přípravu informačních tabulí na polenské hřbitovy, jak bylo podrobněji uvedeno výše. Na obou akcích klubu má rozhodující zásluhu.

V lednu 2013 opět vypomáhal s realizací účasti Města Polná na turistickém veletrhu REGIONTOUR na brněnském výstavišti. Zúčastňuje se schůzí regenerační komise při Radě města, která se zabývá opravou a udržováním městských památkových objektů.

V březnu byl účastníkem rozhlasového pořadu o staré polenské lékárně, který vysílalo regionální rádio Vysočina. Podílel se též na prohlídkách historických sklepů na Husově náměstí. Během roku vypomáhal i s tiskem sborníku Polensko.

Filip Plašil digitalizoval sborník Polensko kvůli zpřístupnění na internetu a následně pro lepší využití vydal bibliografii téhož sborníku tiskem. Společně s Janem Prchalem provádí redakci a tisk sborníku.

Pod názvem Naše krásné zvony hoří posud… redigoval sborník příspěvků k 150. výročí velkého polenského požáru, do něhož připravil 4 studie a na jedné byl spoluautorem. Publikoval v odborných periodicích Polensko, Právník a Obchodněprávní revue a v Polenském zpravodaji.

Přednášel na mezinárodní konferenci Češi a Němci na Vysočině v Havlíčkově Brodě, pro univerzitu volného času Husovy knihovny připravil dvě přednášky, pro KZHP provedl komentované prohlídky kostelů sv. Kateřiny a sv. Anny a na žádost kulturní komise rady Města Polná ve Dnech evropského dědictví prováděl při komentovaných prohlídkách historických sklepů.

Během roku uspořádal archiv a knihovnu klubu. Poskytnul porady několika badatelům a genealogům, spolu s Janem Prchalem poskytoval konzultace skupině filmařů pracujících na scénáři k filmu s tématem Hilsneriáda.

Ludmila Vomlelová prováděla celoročně fotodokumentaci stavebních, kulturních a společenských akcí ve městě. Poznávací vycházku po hrobech významných polenských občanů (při přednášce Marty Vomelové) doplnila fotografiemi z restaurátorských prací v osmdesátých až devadesátých letech a sejmutí staré škůdci napadené konstrukce věže, která byla 28. ledna 1994 vichrem stržena i s makovicí. Při přednášce v kostele sv. Anny dne 1. srpna provedla několik skupin zájemců po půdě klenby, kde měli možnost obdivovat mj. část gotické fresky Kristova kříže, jehož horní polovina po přestavbě a snížení klenby r. 1894 zůstala dochována.

Blanka Bramborová dobrovolně vypomáhá v Městském muzeu Polná podle pokynů pracovníků muzea s evidencí sbírkového fondu. Pro klub a město opět zajistila propagaci – tisk novoročních kartičkových kalendáříků s vyobrazením Polné. Z pozůstalosti učitele Bohuslava Fišera připravila úpravou a přepisem k tisku jeho vlastní básně, povídky a pohádky. Vydána byla publikace Básně, 1. část; další se k tisku připravují. Vypomáhala při vánoční výstavě v přízemí městského úřadu a při akci Čerti na hradě.

Hana Sobotková působí jako zapisovatelka klubu. V Polné prováděla skupinu seniorů z Jihlavy a s několika členy klubu navštívila zámek v Lukách nad Jihlavou. Pro Klub seniorů zorganizovala několik přednášek s přednášejícím Jiřím Jakešem, spolupracovníkem polenského muzea. Zapůjčila DVD s historickými poznatky Antonínu Vrzáčkovi z Luk nad Jihlavou, které bylo promítnuto v přilehlých obcích.

Zdeněk Jaroš publikuje pravidelně na stránkách Zpravodaje obce Poděšín, jehož je redaktorem. Má zásluhu na vydávání pohlednic z regionu. Do archivu klubu dodal v minulosti mnohé kopie důležitých dokumentů z historie Polné.

Miluše Skočdopolová i v tomto roce uspořádala v průběhu roku archivní místnost klubu; praktickým rozmístěním nábytku uspořila prostory ke schůzování. S manželem provedla počítačový přepis některých rukopisných studií, článků a publikací.

František Mach se podílí na přípravě nových propagačních tiskovin města; pracuje v kulturní komisi a regenerační komisi Rady města Polná. Jako technik městského muzea se podílel na přípravě sezónních výstav.

Miloslav Matuška celoročně pořizuje dokumentární videozáznamy z důležitých akcí pořádaných ve městě. Pro tisk připravil a dal vytisknout kartičkové kalendáříky s vyobrazeními Polné, čímž také přispěl k propagaci města. Spolu s Janem Prchalem se podílel na dvou přednáškách s polenskou tematikou pro Jupiter klub ve Velkém Meziříčí.

Jan Prchal. Kromě výše uvedených aktivit při redakci sborníku Polensko, přípravě pamětní desky Bohumilu Hrabalovi, přípravě informačních tabulí na polenské hřbitovy a vydání stolního kalendáře sepsal pět příspěvků pro sborník Naše krásné zvony hoří posud... a na jednom se podílel jako spoluautor. Publikoval též ve sborníku Polensko a podílel se na přípravě publikace Bohumil Hrabal a Polná. Na DVD vydal sbírku polenských pohlednic i s  rozsáhlým doprovodným textem.

V průběhu roku připravil a realizoval sérii přednášek pro Fotoklub Polná i několik mimopolenských organizací (Velké Meziříčí a Písek) a poskytl konzultace několika zájemcům o historii Polné, včetně skupiny filmařů připravujících celovečerní snímek na téma Hilsnerovy aféry.


Z našich řad odešli v prosinci 2013 dva dlouholetí členové Ladislav Novák a Marie Kodrasová. Čest jejich památce.


Jak se podařilo naplnit cíle vytčené v minulém roce:

- podařilo se úspěšně dokončit pamětní desku Bohumilu Hrabalovi, která bude slavnostně odhalena v nejbližších dnech

- na jaře byla provedena úprava Pojmannovy naučné stezky; akce se zúčastnili Miroslav Fiala, Miroslava Fišarová, Věra Müllerová, Filip Plašil, dr. Ivan Prokop a ing. Jiří Sázavský

- pro Univerzitu volného času ve spolupráci s Husovou knihovnou bylo v zimě 2013 i letos uspořádáno několik přednášek, z nichž některé byly konány ve spolkové místnosti Klubu Za historickou Polnou s pomocí nového projektoru. Technickou výpomoc poskytnul František Mach.

- klub již částečně splnil svůj minulý závazek, aby byla dotištěna a distribuována starší čísla Polenska, která jsou členům k dispozici na členských schůzích. Klub připravil též veškerá čísla sborníku od roku 1996 ke zpřístupnění v elektronické podobě na webových stránkách klubu.

Sponzorské dary

Nejvýznamnější podporou pro činnost klubu je finanční příspěvek od Města Polná. Avšak i všem ostatním, kteří nám takto vypomohli realizovat některé plány a akce, příp. doplnili knihovničku klubu, touto cestou děkujeme.

za Klub Za historickou Polnou
Jan Prchal a Filip Plašil