Výroční zpráva Klubu Za historickou Polnou za rok 2014

Členové Klubu Za historickou Polnou se během roku 2014 sešli na 12 členských a jedné výroční schůzi. Náplní schůzí je tradičně seznamováni s novými nálezy a poznatky z historie města i regionu, s nově vydanou literaturou, s nejrůznějšími aktualitami v kulturní oblasti regionu a v neposlední řadě také diskuze a občasná projekce filmového materiálu. V posledním roce byly členské schůze obohaceny o prezentaci historických zajímavostí ze sbírek některých členů. Klub měl během roku průměrně 65 členů.

Hned v úvodu výroční zprávy je nutné zmínit dvě mimořádné události:

I když se jedná o akci, kterou klub připravil již v roce 2013, nelze si nepřipomenout, že 29. března 2014 proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky Bohumila Hrabala na budově měšťanského pivovaru s účastí mnoha zajímavých osobností z řad Hrabalových přátel a spolupracovníků a s následným pohoštěním v restauraci Parlament. Vydána byla i publikace s prací Milana Šupa a několika dalšími příspěvky na téma Bohumil Hrabal a Polná. Klubu se pro realizaci této akce dostalo významné finanční podpory ze strany Města Polná a pana Ivana Vlacha.

Druhou významnou akcí, která se v roce 2014 udála, bylo červnové slavnostní otevření expozice v Rabínském domě za účasti prezidenta republiky, velvyslance státu Izrael a mnoha odborníků zaobírajících se judaismem. K této slavnosti byli přizváni i zástupci našeho spolku, neboť právě Klub Za historickou Polnou stál počátkem 90. let u záchrany zdevastované budovy židovské synagogy, a v neposlední řadě i jednatel klubu Jan Prchal při vytváření expozic poskytnul významné materiály a jinak vypomáhal PhDr. Arno Paříkovi z Židovského muzea v Praze.

Činnost pro širokou veřejnost

Z další činnosti spolku, kterou lze označit jako propagační, se sluší připomenout účast některých členů na realizaci prohlídek historických sklepů v Polné, které jsou pořádány kulturní komisí Rady Města Polná ve Dnech evropského dědictví. Členové našeho spolku Marta Vomelová, Ivan Prokop a Filip Plašil působili jako průvodci a posledně jmenovaný poskytnul městskému úřadu i podklady k historii jednotlivých domů a sklepení, které mohou být využity i v dalších letech, neboť prohlídky se těší velkému zájmu veřejnosti.

Členové klubu však zajišťují v případě potřeby průvodcovskou službu po památkách města celoročně. Z návštěv, které členové klubu v roce 2014 prováděli, stojí za zmínku zejména manželé Yerlickovi z židovské náboženské obce Kona Beth Shalom na Havajských ostrovech, kde se v současnosti nachází a je využívána někdejší tóra z polenské synagogy, hudební skladatel Charles Heller z Toronta nebo již pravidelný návštěvník Polné, historik prof. Alain Soubigou z pařížské univerzity Sorbonne. Provedeno bylo i několik zájezdů. Turistům, ale i polenským obyvatelům slouží i informační skříňka na severní straně náměstí, kde je díky několika členkám (Martě Gregorové, Marii Fišarové, Blance Bramborové a dalším) pravidelně obnovován obsah.

V rámci poznávání města i širšího okolí v roce 2014 uspořádal klub vycházku na Kalvárii a na židovský hřbitov s průvodním slovem jednatele klubu Jana Prchala, prohlídku výstavy o československých legiích a první světové válce v Městském muzeu Polná a hromadnou prohlídku expozice v Rabínském domě. V květnu pak výlet do Nížkova, kde si zájemci prohlédli kostel sv. Mikuláše a kostnici, a do technické památky, tzv. Šlakhamru v Hamrech u Žďáru nad Sázavou. Členové klubu také hromadně navštívili výstavu Baroko na Havlíčkobrodsku v Havlíčkově Brodě.

Pro komentované prohlídky fotografií, pořádané Fotoklubem Polná, připravil jednatel našeho klubu Jan Prchal jako přednášející prezentace se stovkami polenských pohlednic i historických fotografií. Prohlídky byly uvedeny ve dvou cyklech a těší se velmi značné návštěvnosti, která narostla natolik, že si vyžádala přesunutí prohlídek do Kuhnovy síně v Základní umělecké škole.

Miluše Skočdopolová připravila pro veřejnost přednášku na téma historie Husovy knihovny v Polné.

I nadále pokračuje občasná spolupráce členů klubu Jana Prchala a Filipa Plašila se skupinou scénáristů, kteří připravují scénář k celovečernímu filmu na téma Hilsnerova aféra. Ivan Prokop dojednal promítání dokumentárního filmu režiséra Olivera Maliny o životě a díle Bohumila Hrabala.

Zejména pro mimopolenské zájemce slouží internetové stránky klubu, kde jsou prezentovány stovky fotografií a pohlednic Polné i okolních obcí a také některé články. Z internetových stránek je přístupný i archiv starších čísel sborníku Polensko. Stránky vykazují setrvalou návštěvnost kolem 20 návštěv denně.

Odborná a publikační činnost

Klub Za historickou Polnou je i nadále otevřen spolupráci s historiky, badateli, studenty a novináři. Také tato činnost významně přispívá k propagaci, popularizaci a šíření dobrého jména našeho města. Členové klubu každoročně poskytují konzultace několika zájemcům o regionální historii a genealogii – v minulém roce např. redaktorce rádia Region Petře Emmerové, která se zajímala o konec první světové války v Polné a projekt pomníku padlým, historiku jihlavského muzea dr. Radimu Gondovi, který se věnuje tématu odbojové činnosti obyvatel Jihlavska za 2. světové války, nebo dr. Liboru Ellederovi z Českého hydrometeorologického ústavu, který zpracovával téma povodně na Sázavě a Šlapance roku 1714. Zájemcům klub poskytuje k nahlížení a případné publikaci i materiály ze svého spisového a fotografického archivu.

Klub setrvale spolupracuje s Městským muzeem Polná, kde působí jako dobrovolná pracovnice členka klubu Blanka Bramborová, ale s muzeem různě spolupracují i František Mach, Jan Prchal, Filip Plašil, Ivan Prokop, Ludmila Vomlelová ad.). Několik členů Klubu Za historickou Polnou je zároveň také členy Spolku polenského muzea.

Za zvláštní zmínku stojí, že Klub Za historickou Polnou posloužil údajně jako vzor pro založení Spolku pro starou Jihlavu, který si vzal příklad také z internetových stránek našeho klubu. Do budoucna by se snad mohla rýsovat spolupráce i s tímto jihlavským spolkem.

Již dvacátým rokem je od roku 1996 vydáván čtyřikrát ročně kulturně historický a vlastivědný sborník Polensko. Na přípravě, grafické úpravě, počítačovém zpracování a tisku sborníku se v roce 2014 podíleli Jan Prchal, Filip Plašil a František Mach. Sborník je tištěn na vlastní tiskárně přímo v prostorách klubu a vychází v nákladu 150 kusů o rozsahu 24 stran. Je zdarma distribuován všem členům klubu a všem významnějším knihovnám v České republice, výtisky zdarma obdrží vždy i Husova knihovna, Městské muzeum Polná a okresní archivy v Jihlavě a Žďáru nad Sázavou. Je zajímavé, že zasílání sborníku si letos vyžádala i Akademie věd ČR. V roce 2014 bylo publikováno celkem 16 příspěvků od Jindřicha Coufala, Zdeňka Hanzlíčka, Václava Merunky, Filipa Plašila, Jana Prchala, Stanislava Sobotky, Hany Sobotkové, Milana Šupa, Jany Vaněčkové a Petra Vašíčka. Otištěny byly i dva starší nepublikované příspěvky již zemřelých autorů – Josefa Lázničky a zejména rozsáhlejší studie o staré polenské radnici od Jiřího Michálka.

Manželé Karel a Miluše Skočdopolovi provedli přepis rukopisné práce někdejšího polenského učitele Bohuslava Fišera, která pojednává o otázkách historie a folkloru polenského regionu. O způsobu využití této práce bude teprve rozhodnuto.

Někteří členové klubu vyvíjejí vlastní publikační činnost i v různých periodicích regionálních či celostátních; bližší informace je podána v rámci představení činnosti jednotlivých členů.

Ve spolupráci s Městem Polná byl připraven a vydán velmi úspěšný stolní kalendář na rok 2015 se srovnáním historické a současné podoby různých lokalit Polné. Na kalendáři spolupracovalo hned několik fotografů z řad členů klubu – Oldřich Chmel, Miloslav Matuška, Jan Prchal a Ludmila Vomlelová. Historické fotografie byly získány z archivu Klubu Za historickou Polnou. Kromě stolního kalendáře vydal klub opět i několik kapesních kalendáříků s vyobrazeními staré i nové Polné.

Pracovní činnost

Na jaře byly prostřednictvím pracovníků Městského úřadu v Polné umístěny dvě informační tabule k polenským hřbitovům u sv. Barbory a u sv. Kateřiny. Člen klubu Ivan Prokop ke sv. Barboře pravidelně doplňuje orientační plánky, které jsou veřejností využívány.

Jako každý rok, v měsíci květnu byla provedena udržovací brigáda na Pojmannově stezce kolem rybníků Bor a Kukle. Několik členů klubu odklidilo spadané větve, různý nepořádek a ostříhalo či ořezalo přerostlé větve, které zabraňovaly průchodu. V prosinci zhotovili Libor a Filip Plašilovi nové zábradlí z železných trubek a dřevěných ráhen v nebezpečném místě „U rasovny“, kde původní dřevěné zábradlí již shnilo.

K pracovní činnosti lze přirovnat i kompletní výměnu nábytku v archivu a nové uspořádání archivu.

Sponzorské dary

Nejvýznamnější podporou pro veškerou výše uvedenou činnost klubu je finanční příspěvek od Města Polná, pravidelně podporuje činnost klubu také pan Milan Prokop z Německa a v neposlední řadě si klub váží i podpory společnosti CNW computer network s.r.o., která zdarma poskytuje klubu internetové připojení. Avšak i všem ostatním, kteří nám vypomohli realizovat některé plány a akce, příp. doplnili knihovničku klubu, touto cestou děkujeme.

Osobní zprávy

Členové klubu Jiří Klusáček a Stanislav Sobotka byli v jarních měsících vyznamenáni přijetím starostou Města Polná pro jejich dlouhodobou činnost ve prospěch polenského regionu.

Blanka Bramborová, revizorka klubu, dobrovolně vypomáhá v Městském muzeu Polná s evidencí sbírkového fondu. Pro klub a město opět zajistila propagaci – tisk novoročních kartičkových kalendáříků s vyobrazením Polné. Vypomáhala také při několika akcích, které jsou každoročně pořádány – Peklo na hradě, pochod Po stopách Jiříka z Poděbrad aj.

Hana Sobotková působí jako předsedkyně Klubu seniorů.

Zdeněk Jaroš publikuje pravidelně na stránkách Zpravodaje obce Poděšín, jehož je redaktorem. Má zásluhu na vydávání pohlednic z regionu.

Miluše Skočdopolová, tajemnice klubu, zajišťuje spolu se svým manželem Karlem Skočdopole počítačový přepis rukopisů různých autorů pro jejich publikaci. Pro sborník 100 let Husovy knihovny v Polné sepsala rozsáhlý stejnojmenný příspěvek, který též přednesla jako samostatnou přednášku. Pro klub zajistila od Města Polná dodání nového nábytku. Zajistila komentovanou prohlídku výstavy Baroko na Havlíčkobrodsku. Je též aktivní členkou Spolku polenského muzea a členkou muzejní rady.

František Mach, místopředseda klubu, se podílí na přípravě nových propagačních tiskovin města a zajišťuje obálku pro sborník Polensko.

Miloslav Matuška celoročně pořizuje dokumentární videozáznamy z důležitých akcí pořádaných ve městě. Pro tisk připravil a dal vytisknout kapesní kalendáříky s vyobrazeními Polné a podílel se na přípravě polenského stolního kalendáře.

Oldřich Chmel se podílel na přípravě polenského stolního kalendáře.

MVDr. Ivan Prokop jako každý rok  vypomáhal s realizací účasti Města Polná na turistickém veletrhu REGIONTOUR na brněnském výstavišti. K dvoustému výročí nepřetržité existence lékárny v domě čp. 29 na Husově náměstí v Polné připravil vzpomínkovou výstavku přímo ve výloze lékárny. Ve sborníku Polensko publikoval příspěvek o výskytu ohrožené kapradiny – sleziníku hadcového v lokalitě Panského lesa. Podílel se též na prohlídkách historických sklepů na Husově náměstí. Během roku vypomáhal i s tiskem sborníku Polensko.

JUDr. Filip Plašil, předseda klubu, společně s Janem Prchalem provádí redakci a tisk sborníku Polensko, do kterého přispěl dvěma články. Publikoval také v Polenském zpravodaji, ve sborníku Češi a Němci na Vysočině, Vlastivědném sborníku Vysočiny a rozsáhlejší příspěvek o polenském rodáku P. Františku Pojmonovi ve Vlastivědném věstníku moravském. Ve druhém vydání vyšla jeho práce Kostel sv. Kříže a farnost v Jamném u Jihlavy.

Vypomáhal při komentovaných prohlídkách historických sklepů, během roku nově uspořádal archiv a knihovnu klubu a poskytnul porady několika badatelům a genealogům. Spolu se svým otcem vybudoval nové zábradlí na Pojmannově stezce. Působil též v konkurzní komisi pro výběr nového ředitele polenského muzea a jako místopředseda byl vyslán do komise pro regeneraci památek Rady Města Polné.

Ludmila Vomlelová prováděla celoročně fotodokumentaci stavebních, kulturních a společenských akcí ve městě a podílela se na přípravě polenského stolního kalendáře.

Ing. Milan Šup publikoval ve sborníku Polensko a v Polenském zpravodaji.

Stanislav Sobotka publikoval příspěvky ve sborníku Polensko.

Jan Prchal. Je vedoucím autorského kolektivu sborníku 100 let Husovy knihovny v Polné, ve kterém též publikoval pět vlastních příspěvků a na jednom se podílel jako spoluautor. Organizoval také přípravné práce polenského stolního kalendáře s historickými i současnými fotografiemi. Spolu s Filipem Plašilem provádí redakci a tisk sborníku Polensko, ve kterém publikoval dva příspěvky. Publikoval také v Polenském zpravodaji a Jihlavských listech.

Realizoval sérii komentovaných prohlídek starých fotografií a pohlednic pro Fotoklub Polná. Přednášel též pro Jupiter klub ve Velkém Meziříčí. Během roku poskytl konzultace několika zájemcům o historii Polné a často působil též jako průvodce jednotlivců i větších skupin po památkách města. V neposlední řadě je i členem muzejní rady.


Z našich řad odešla v prosinci 2014 dlouholetá členka Sylva Fišerová z Jihlavy. Čest její památce.


za Klub Za historickou Polnou
Filip Plašil