Výroční zpráva Klubu Za historickou Polnou, z.s., za rok 2015

Klub Za historickou Polnou oslavil v měsíci říjnu 25. výročí své činnosti přijetím starostou města v zasedací síni polenské radnice. Při té příležitosti bylo vysloveno poděkování čtyřem dlouholetým aktivním funkcionářům spolku – Jiřímu Klusáčkovi, Františku Machovi, Věře Müllerové a Janu Prchalovi; polenský patriot PhDr. Jiří Vacek z Prahy byl jmenován prvním čestným členem spolku. Jednatel spolku Jan Prchal přehledně zpracoval historii Klubu Za historickou Polnou do letošního prvního čísla sborníku Polensko.

U příležitosti 85. narozenin byl přijat starostou města odborný publicista a dlouholetý člen Klubu Za historickou Polnou, Ing. Milan Šup.

Statutárním orgánem Klubu Za historickou Polnou je výbor, který pracoval ve složení: předseda Filip Plašil, místopředseda František Mach, jednatel Jan Prchal, pokladník Věra Kruntorádová a tajemník Miluše Skočdopolová. Revizorem spolku je Blanka Bramborová. V průběhu roku měl Klub v průměru 60 členů.

Vydavatelská činnost

Sborník Polensko redigovali Jan Prchal a Filip Plašil, na 96 stranách bylo otištěno celkem 21 příspěvků, z nichž sbírka písní z období Hilsneriády od Václava Merunky vycházela na pokračování po celý rok. S korekturami a tiskem sborníku vypomáhali také Miluše Skočdopolová, František Mach a Ivan Prokop. Ve sborníku publikovali své příspěvky autoři Dušan Cendelín, Jindřich Coufal, František Havlíček, Petr Havlíček, Jiří Klusáček, Václav Merunka, Filip Plašil, Jan Prchal, Stanislav Sobotka, Milan Šup a Jana Vaněčková. Sborník Polensko vychází v nákladu 150 kusů a je dodáván do všech krajských knihoven v České republice a do několika archivů a muzeí na Vysočině. Tisk stále zajišťuje klub vlastními silami.

Klub zahájil vydávání edice Obrázky z polenské historie rukopisem Bohuslava Fišera Polensko po stránce etnografické. Publikace o nákladu 200 kusů byla brzy rozebrána a vyžádala si dotisk. Úkolem edice je vydání starších rukopisů polenských autorů, které by svým zaměřením a zpracováním mohly oslovit širokou čtenářskou obec. O vydání publikace a nové edici přinesly zprávu Jihlavské listy. Za počítačový přepis rukopisu a další redakční práci patří poděkování zejména manželům Karlu a Miluši Skočdopolovým.

Jednatel klubu Jan Prchal vydal obsáhlou knihu Sto a jedna pověstí z Polné a okolí s ilustracemi zdejší výtvarnice Marcely Makovské. Úspěšná publikace byla rychle vyprodána a v současné době se připravuje nejenom dotisk knihy, ale také vydání dalšího pokračování pověstí, zaměřených na celou oblast Vysočiny.

Členové klubu Jan Prchal, Milan Šup a Filip Plašil publikovali několik rozsáhlejších příspěvků také v Polenském zpravodaji. Zdeněk Jaroš již tradičně rediguje Zpravodaj Obce Poděšín, do kterého přispívá množstvím vlastních článků. Několik členů Klubu Za historickou Polnou (Blanka Bramborová, Hana Sobotková, Věra Kruntorádová, Marta Gregorová, Miloslav Matuška) se podílí také na vydávání listu Klubu seniorů s názvem Střípky, kde je často zveřejňováno množství historicky zajímavých vzpomínek pamětníků.

Klub již tradičně připravil podklady pro stolní kalendář, vydávaný Městem Polná. Fotografie pro kalendář pořídili členové klubu Ludmila Vomlelová, Miloslav Matuška, Oldřich Chmel a Jan Prchal, který vytvořil celkovou koncepci kalendáře a doprovodné texty. Uvedená skupina fotografů v roce 2015 zaměřila svou pozornost i na obce Mikroregionu Polensko. Zhotovené snímky budou zároveň sloužit i pro potřebu propagace jednotlivých obcí v dalších letech.

Přednášková činnost, spolupráce s badateli a médii

Ve spolupráci s Fotoklubem Polná připravil v zimních měsících jednatel klubu Jan Prchal komentované prezentace starých polenských pohlednic. Pro velký zájem byly přednášky přesunuty do Kuhnovy síně v ZUŠ Polná.

Dne 28. dubna se v salonku Zámecké restaurace konala přednáška člena klubu Ing. Jiřího Klusáčka na téma genealogie a způsoby tvorby rodokmenu, která se setkala se značným zájmem veřejnosti. Přednáška byla pořádána pod patronátem Městského muzea v Polné a Klubu Za historickou Polnou.

Jan Prchal a Filip Plašil v průběhu roku poskytli několik krátkých rozhovorů o turisticky zajímavých místech Polné do pořadu Českého rozhlasu Region „Příběhy z Vysočiny“, několik členů klubu podalo také informace a názory několika novinářům a pracovníkům rádií, zejména k tématu plánované sochy Boženy Němcové a k tématu Hilsnerovy aféry.

Projekt sochy v životní velikosti, busty či jiné plastiky Boženy Němcové u příležitosti výročí 175 let od jejího příchodu do Polné byl zejména na přelomu roků 2014 a 2015 živě diskutován i v regionálních médiích, několik členů klubu poskytovalo rozhovory, avšak z projektu nakonec sešlo. Péčí Města Polné byla zrestaurována bronzová pamětní deska Boženy Němcové na domě čp. 47 na Husově náměstí a Klub Za historickou Polnou má v plánu zorganizovat v jarních měsících promítání dokumentu doc. Olgy Sommerové o Boženě Němcové s besedou autorky dokumentu.

Několik členů klubu průběžně poskytovalo konzultace různým badatelům a genealogům, jejichž zájem se dotýkal historie Polenska.

Během roku provedli členové klubu několik skupin turistů i jednotlivců – např. v létě navštívil Polnou historik umění dr. Marek Pučalík z Prahy, který se zabývá vydáním deníku polenského rodáka Jiřího Ignáce Pospíchala, velmistra řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Péče o památky a turistické cíle

Klub se na výzvu Krajského úřadu Vysočiny ujal projektu zapamátnění souboru umělecky významných náhrobků na polenských hřbitovech. Po vytipování a zdokumentování náhrobků proběhlo úspěšně jednání s Národním památkovým ústavem v Telči a poté zpracoval klub odůvodněnou žádost Ministerstvu školství a kultury ČR. Řízení o žádosti není dosud skončeno. Z podnětu Klubu Za historickou Polnou byl pracovníky Městského úřadu Polná též částečně upraven hrob vojenského lékaře Františka Záborského. Ivan Prokop též celoročně doplňuje plánky s vyznačením význačných hrobů na hřbitovech u sv. Barbory a sv. Kateřiny, kde klub minulého roku instaloval informační tabule.

Klub Za historickou Polnou též připravil podklady pro obnovu pamětních tabulí na fasády polenských domů, které by měly připomínat významné osobnosti s budovami spojené. Nové tabule by měly nahradit stávající, které již nejsou kompletní, zastaraly a nenacházejí se ve více případech v dobrém technickém stavu.

V měsíci květnu proběhla pravidelná pracovní vycházka členů klubu a dalších dobrovolníků na Pojmannově stezce. V rámci brigády byly odklizeny i vodou naplavené odpadky z břehů rybníků Bor a Kukle.

Klub vyvinul drobnou iniciativu i v otázce ohrožené kulturní památky – středověkého kamenného mostu U Lutriána v katastru obce Věžnice. Jednatel klubu Jan Prchal se účastnil objevení a zdokumentování dosud neznámého křížového kamene u rybníka Míhal v katastrálním území Hrbov. O jeho nálezu a související pověsti podal obsáhlou zprávu do Polenského zpravodaje.

Poznávací a propagační činnost

Členové klubu Ivan Prokop a Miloslav Matuška se v lednu 2015 zúčastnili veletrhu turistického ruchu Regiontour v Brně, kde vypomáhali v propagačním stánku Města Polná.

V jarních měsících uspořádal klub – v rámci poznávacích zájezdů do blízkého okolí – výlet na zámek v Úsobí, postupně rekonstruovaný soukromým majitelem; zájezdu se účastnilo asi 20 členů i několik nečlenů vlastní dopravou. Na podzim ve spolupráci se Spolkem polenského muzea v Polné zorganizovala tajemnice klubu Miluše Skočdopolová i pro širší veřejnost zájezd do Prahy. Součástí byla prohlídka Lorety, návštěva výstavy Česká krajinomalba, chrámu Vyšehradské kapituly a vyšehradského hřbitova, kde účastníky provedl PhDr. Jiří Vacek.

V květnu se skupina několika desítek členů klubu zúčastnila prohlídky otevřených depozitářů Městského muzea Polná.

Internetové stránky klubu vykazují v průměru asi 20 návštěv denně. V březnu roku 2016 již zaznamenaly stránky více než 50.000 návštěv. Prezentace několika tisíc historických i moderních fotografií a pohlednic ze sbírek klubu i soukromých sběratelů, textů o historii města a také digitalizovaného sborníku Polensko významně přispívá propagaci města i celého mikroregionu.

Na Husově náměstí fungovala celoročně nástěnka klubu, o kterou pečují zejména Marta Gregorová, Blanka Bramborová a Hana Sobotková. Aktuálně se nástěnka přesunula do průchodu na náměstí z křižovatky Palackého a Varhánkovy ulice.

Spolupráce klubu s jinými institucemi

Klub a jeho členové dlouhodobě spolupracují v oboru své činnosti i s jinými spolky a dalšími institucemi. Marta Vomelová a Filip Plašil jsou členy Komise pro regeneraci památek, Marta Vomelová je pak i členkou kulturní komise Rady Města Polná a stálou spolupracovnicí Městského muzea Polná. Vypomáhat s revizemi sbírkového fondu Městského muzea Polná již několik let pravidelně dochází jako dobrovolná pracovnice revizorka klubu Blanka Bramborová. Několik členů klubu je též členy muzejní rady Městského muzea Polná. Jan Prchal již po několik sezón připravuje ve spolupráci s Fotoklubem Polná komentované promítání historických i současných fotografií, které se těší velké oblibě. Několik členů Klubu Za historickou Polnou je zároveň členy Fotoklubu, ale i Spolku Městského muzea v Polné, Klubu českých turistů a dalších spolků. Několik členů klubu se také aktivně účastní akcí pro veřejnost, které pořádá spolek Junák – Oldskauti Polná. Hana Sobotková je předsedkyní klubu seniorů, pro který zajišťuje přednášky a vede kroniku, je též čestnou členkou Klubu přátel Luk nad Jihlavou.

Klub Za historickou Polnou alespoň touto cestou děkuje Městu Polná za příspěvek na činnost i za udělené příspěvky z výtěžku loterií a zejména za možnost bezplatného užívání klubových místností v budově bývalého Varhánkova ústavu. Poděkování patří též společnosti CNW computer network s.r.o. za bezplatné poskytování připojení k internetu a Ing. Jiřímu Vítkovi, Mgr. Milanu Prokopovi a Ing. Jiřímu Klusáčkovi za finanční dary na vydavatelskou činnost klubu.


za Klub Za historickou Polnou
Filip Plašil