Výroční zpráva Klubu Za historickou Polnou, z.s., za rok 2016

Statutárním orgánem Klubu Za historickou Polnou je výbor, který pracoval ve složení: předseda Filip Plašil, místopředseda František Mach, jednatel Jan Prchal, pokladník Věra Kruntorádová a tajemník Miluše Skočdopolová. Revizorem spolku je Blanka Bramborová. V průběhu roku měl Klub v průměru 60 členů.

Vydavatelská činnost

Sborník Polensko redigovali Jan Prchal a Filip Plašil, na 108 stranách bylo otištěno celkem 18 příspěvků, z nichž sbírka písní z období Hilsneriády od Václava Merunky vycházela na pokračování a dokončena byla ve třetím čísle. Z obsahu sborníku je vhodné upozornit na příspěvek Jana Prchala 25 let Klubu Za historickou Polnou, mapující zevrubně činnost spolku v celém období jeho existence. S korekturami, přepisováním příspěvků a tiskem sborníku vypomáhali také František Mach, Karel Skočdopole, Miluše Skočdopolová a Ivan Prokop. Ve sborníku publikovali své příspěvky autoři Dušan Cendelín, Jindřich Coufal, Václav Merunka, Filip Plašil, Jan Prchal, Ivan Prokop, Milan Šup a Jiří Vacek. Sborník Polensko vychází v nákladu 150 kusů a je dodáván do všech krajských knihoven v České republice a do několika archivů a muzeí na Vysočině. Tisk stále zajišťuje klub vlastními silami a každý člen klubu i nadále dostává sborník zdarma.

Počátkem roku nechal spolek zhotovit dotisk publikace Bohuslava Fišera Polensko po stránce etnografické, který již bude v brzké době také rozebrán. Vlastním nákladem vydal klub reprint předválečného sborníku Polensko z let 1938 a 1939, který naskenoval místopředseda klubu František Mach. Oproti původním obavám překvapila výsledná publikace svou tiskovou kvalitou a dobrou čitelností skenovaného textu. Klub vydal ve vlastní režii také publikaci Filipa Plašila Historie starého zdravotnictví na Polensku o 112 stranách. Vydání obou publikací bylo významně podpořeno dotací Města Polná z odvodů z loterií.

Jednatel klubu Jan Prchal vydal po úspěšném prvním dílu pokračování polenských pověstí pod názvem Druhá stovka pověstí z Polné. Kniha byla slavnostně pokřtěna 28. května v Husově knihovně za účasti i mimopolenských hostů. Po zpracování polenských pověstí vydal Jan Prchal v loňském roce také obsáhlou knihu Pověsti z Vysočiny I, opět s ilustracemi zdejší výtvarnice Marcely Makovské. Publikace zaznamenala u veřejnosti značný úspěch a v současné době je k vydání připravován druhý díl. Obě knihy jsou prezentovány při různých knižních akcích krajského formátu, např. na 27. podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě, kde proběhla i autogramiáda knihy za účasti člena klubu Jiřího Jakeše a dalších přátel, kteří v historických kostýmech prováděli propagaci knihy a rozdávali prospekty o městě Polné.

Zdeněk Jaroš již tradičně rediguje Zpravodaj Obce Poděšín, do kterého přispívá množstvím vlastních článků. V loňském roce vydal také publikaci 40 let stolního tenisu v Poděšíně.

Filip Plašil připravil pro Město Polná a Regionální židovské muzeum drobnou publikaci Stručné seznámení s Hilsnerovou aférou, která je určena pro širokou veřejnost.

Několik členů Klubu Za historickou Polnou (Blanka Bramborová, Hana Sobotková, Věra Kruntorádová, Marta Gregorová, Miloslav Matuška) se podílí také na vydávání listu Klubu seniorů s názvem Střípky, kde je často zveřejňováno množství historicky zajímavých vzpomínek pamětníků.

Přednášková činnost, spolupráce s badateli a médii

Ve spolupráci s Fotoklubem Polná připravil v období měsíců ledna až března jednatel klubu Jan Prchal pravidelné komentované prezentace starých fotografií Polné v rámci cyklu Obrázky z Polné. Prezentace byly konány v sále kina a dočkaly se značné návštěvnosti.

V únoru a listopadu provedli předseda klubu Filip Plašil a jednatel klubu Jan Prchal přednášky pro Jupiter klub ve Velkém Meziříčí s tématy život a dílo polenského rodáka Františka Pojmona a dílo výtvarníka a řezbáře Františka Vacka.

Jan Prchal a Filip Plašil v průběhu roku poskytli médiím několik rozhovorů o turisticky zajímavých místech Polné a poskytli i množství historického materiálu z archivu klubu k publikačním účelům. Jan Prchal poskytl 8. dubna také rozhovor o polenských pověstech Českému rozhlasu Region.

U příležitosti výročí 175 let od příchodu Boženy Němcové do Polné zorganizoval Klub Za historickou Polnou dne 13. června promítání dokumentárního filmu doc. Olgy Sommerové „Nesmrtelná hvězda Božena Němcová“ s besedou autorky dokumentu. Besedy se zúčastnilo přes 120 zájemců.

Koncem roku uspořádala Anna Wagnerová pro ostatní členy klubu krátkou přednášku o židovském svátku Chanuka.

Několik členů klubu průběžně poskytovalo konzultace a historické archivní a fotografické materiály různým badatelům a genealogům, jejichž zájem se dotýkal historie Polenska. Během roku provedli zejména členové klubu Jan Prchal a Ivan Prokop několik skupin turistů i jednotlivců – zájezd z Mikulova o počtu 60 návštěvníků, Spolek přátel Krasoňova, skupinu návštěvníků z Česko-rumunské společnosti v Praze, potomky rodu Žejdliců ze Šenfeldu i potomky polenského četníka Píchy, známého z Hilsnerovy aféry, dr. Taudovou z Jamajky a dr. Turnovskou z Velké Británie, manžele Salzerovy ze Švýcarska (paní Salzerová je potomkem polenské židovské rodiny Khewallů), Catherine Aubert z Francie, která je potomkem rodiny polenských Hitschmannů, a jiné zajímavé tuzemské i zahraniční návštěvy.

Péče o památky a turistické cíle

Projekt zapamátnění souboru umělecky významných náhrobků na polenských hřbitovech, kterého se klub ujal minulého roku, byl v dubnu zveřejněn v Polenském zpravodaji i se soupisem jednotlivých náhrobků a zdůvodněním. S cílem upozornit na tyto opomíjené drobné památky byly ve sborníku Polensko publikovány i dva články Filipa Plašila a Ivana Prokopa, věnující se této tematice. Klub také zorganizoval přenesení dvou zapomenutých litinových křížů na hřbitov sv. Kateřiny, kde budou v průběhu roku 2017 s dalšími historickými kříži opraveny. Přes veškerou práci skončil pokus o zapamátnění neúspěšně.

Filip Plašil poskytl odborné pracovnici dostupné informace a fotografii o kulturní památce Boží muka na ulici Palackého za účelem jejich restaurování.

V měsíci květnu proběhla pravidelná pracovní vycházka členů klubu a dalších dobrovolníků na Pojmannově stezce. V rámci brigády byly odklizeny i vodou naplavené odpadky z břehů rybníků Bor a Kukle.

Poznávací a propagační činnost

Tajemnice klubu Miluše Skočdopolová připravila na 23. dubna zájezd za památkami Prahy; účastníci navštívili zámek Trója, Valdštejnský palác a Olšanské hřbitovy, kde zájemce provedl čestný člen klubu PhDr. Jiří Vacek. Dne 27. srpna se konal další zájezd do Prahy, tentokrát byla jeho náplní výstava Císař Karel IV. v jízdárně Pražského hradu, výstava Žezlo a koruna v konírně Pražského hradu, návštěva kláštera Pražského jezulátka a rozhledny na Petříně. Oba zájezdy se setkaly se značným zájmem veřejnosti.

Klub i nadále provozuje internetové stránky, na kterých kromě vlastní činnosti prezentuje i několik tisíc historických i moderních fotografií a pohlednic ze sbírek klubu i soukromých sběratelů, texty o historii města a také digitalizovaný sborník Polensko. Obsah stránek je obvykle jednou do roka aktualizován.

V průchodu na náměstí z křižovatky Palackého a Varhánkovy ulice fungovala celoročně nástěnka klubu, o kterou pečují zejména Marta Gregorová, Blanka Bramborová a Hana Sobotková.

Klub opět připravil podklady pro stolní kalendář, vydávaný Městem Polná. Fotografie pro kalendář s názvem Mikroregion Polensko včera a dnes pořídili členové klubu Oldřich Chmel, Miloslav Matuška a Jan Prchal, který vytvořil celkovou koncepci kalendáře a doprovodné texty. Kalendář přináší historické i současné snímky obcí polenského mikroregionu. Člen klubu Miloslav Matuška vydal také soubor kapesních kalendáříků a fotografiemi Polné, které klub pro své členy zakoupil.

Několik členů klubu otisklo několik drobnějších příspěvků a zpráv i v Polenském zpravodaji, kde jsou čtenáři průběžně informováni o činnosti klubu.

Spolupráce klubu s jinými institucemi

Klub a jeho členové dlouhodobě spolupracují v oboru své činnosti i s jinými spolky a dalšími institucemi. Marta Vomelová a Filip Plašil jsou členy Komise pro regeneraci památek, Marta Vomelová je pak i členkou kulturní komise Rady Města Polná a stálou spolupracovnicí Městského muzea Polná. Vypomáhat s revizemi sbírkového fondu Městského muzea Polná již několik let pravidelně dochází jako dobrovolná pracovnice revizorka klubu Blanka Bramborová. Několik členů klubu je též členy muzejní rady Městského muzea Polná. Jan Prchal již po několik sezón připravuje ve spolupráci s Fotoklubem Polná komentované promítání historických i současných fotografií, které se těší velké oblibě. Několik členů Klubu Za historickou Polnou je zároveň členy Fotoklubu, ale i Spolku Městského muzea v Polné, Klubu českých turistů a dalších spolků. Několik členů klubu se také aktivně účastní akcí pro veřejnost, které pořádá spolek Junák – Oldskauti Polná. Hana Sobotková je předsedkyní klubu seniorů, pro který zajišťuje přednášky a vede kroniku, je též čestnou členkou Klubu přátel Luk nad Jihlavou.

Osobní zprávy

V průběhu roku 2016 odešli z našich řad tři dlouholetí členové klubu, kteří s naším spolkem dobrovolně spojili část svého života – pravidelný účastník členských schůzí Adolf Šmiraus z Poděšína, bývalý tajemník Jaromír Procházka, který pro klub v minulosti uspořádal řadu povedených zájezdů, a bývalý pokladník Leopold Brablec. Čest jejich památce.

Klub Za historickou Polnou alespoň touto cestou děkuje Městu Polná za příspěvek na činnost i za udělené příspěvky z výtěžku loterií a zejména za možnost bezplatného užívání klubových místností v budově bývalého Varhánkova ústavu. Poděkování patří též společnosti CNW computer network s.r.o. za bezplatné poskytování připojení k internetu a Ing. Jiřímu Vítkovi, Mgr. Milanu Prokopovi a Ing. Jiřímu Klusáčkovi za finanční dary na vydavatelskou činnost klubu.


za Klub Za historickou Polnou
Filip Plašil